Marina produkter och rätter Recept Hur Länge Lever En Gädda?

Hur Länge Lever En Gädda?

Hur Länge Lever En Gädda
Mensen zoeken ook naar Esox Snoek: 7 – 10 jaar Karper 20 jaar Europese meerval 60 jaar

Hur gammal är en gädda på 10 kg?

Ordning gäddartade fiskar Esociformes En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad. Familj gäddor Esocidae Fiskar med långsträckt kroppsform, väl avsatt, bred och platt nos samt långt bakåt sittande ryggfena.

 • Utpräglade rovfiskar.
 • Utrustade med simblåsa.
 • Lever i söt- och bräckvatten.
 • Familjen är med 1 släkte och 5 arter representerad i Europa, Asien och Nordamerika.
 • I Europa och Sverige endast 1 art.
 • Gädda Esox lucius Kännetecken : Kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk.
 • Färgen varierar mycket.
 • Den är oftast gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken.

Ofta ljusfläckig på sidorna. En del färgvarianter är ärftligt betingade. Hos en del gröna gäddor kan även köttet och benen vara grönfärgade. Honan blir större än hanen. Den förra kan i Sverige bli så lång som 1,43 m (Stockholms skärgård) och väga upp till 31,5 kg (Ljusterö, Stockholms skärgård).

I Siljan togs på 1850-talet en gädda på 26,5 kg och i Faxälven år 1900 en annan med samma vikt. Svenskt rekord för en hane (Hammarsjön, Strömsnäsbruk, Småland) är 1,22 m resp 11,8 kg. En annan hane (Kävlingeån, Skåne) var 1,03 m resp 10,15 kg. En finsk hongädda vägde 25,5 kg, en Dansk 26,5 kg och var 1,5 m lång.

På Irland har 3 gäddor vägande över 40 kg anträffats. Den grövsta vägde 41,77 kg. En av dem var 1,75 m lång. I IImen, Ryssland, har en gädda på 34 kg fångats. Utbredning : I söder till Pyrenéerna, mellersta Italien och Balkan. I öster hela Ryssland och vidare genom norra och mellersta Asien till Berings sud och Kamtjatka.

 1. I Nordamerika Alaska, Canada och östra USA.
 2. Inplanterad i Spanien och anträffad i Portugal.
 3. Förekomst i Sverige : Gäddan förekommer allmänt över hela landet utom i fjällen där den blott undantagsvis – främst i Torne älvs vattensystem – tränger upp i björkregionen.
 4. Sålunda är den funnen vid Pältsa och Treriksröset.

Den finns även längs Bottniska vikens och Östersjöns kuster, ofta långt ute i havsbandet (anträffad undantagsvis upp till 90 km från närmaste strand) men framförallt i skärgårdarna. I Östersjön leker gäddan knappast söder om nordöstra Skåne. Vi Västkusten finns den blott i flodmynningar med bräckt vatten.

Arten har dock anträffats i saltvatten, såsom vid Skaftö utanför Gullmaren i Bohuslän. Miljö : Gäddan påträffas i alla slags sjöar, varma och kalla vatten, svagt rinnande vattendrag och i havet (jfr ovan). I Lappland finns den ställvis även i forsarna. Den föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund med lugna vatten men är ej nogräknad i valet av vistelseort.

Sommartid håller den sig oftast på djup mellan 1-20 m. Flyttning : Gäddan är i regel stationär, men också flyttande bestånd förekommer. Stationära och flyttande populationer kan vistas i samma vatten. Äldre storvuxna exemplar kan vara rörliga och följer t ex i skärgården ofta strömming stimmens förflyttningar.

 1. I större sjöar och i skärgårdar företas regelbundna vandringar av vanligtvis några kilometers längd, under vintern ut till djupare vatten och på våren upp till lekplatsen, dit samma gädda kan återvända år efter år.
 2. I Lappland och Västerbotten kan gäddan om våren vandra miltals från bräckvatten och sjöar till lekplatserna, därvid forcerande bäckar och älvar.

Förflyttning i rinnande vatten sker oftast nattetid men gädd yngel på 2-7 cm flyttar om dagen i juni-aug i stort antal från Ängerån i Västerbotten ned till Bottniska viken. Sådan flyttning torde inträffa också i andra kustområden. I Finland har gäddan under den varmaste sommartiden flyttat minst 15 km från inre kustvatten utåt skärgården.

 • Vanor : Arten lever merendels enstaka, är revir hållare och intar ofta en favoritplats utanför vassen bland näckrosor, nate-, tång- och andra växtruggar, som begagnas för vila och spaning efter byte.
 • Däremot ställer den sig inte inne i täta vassar (s k gäddvassar) med mindre än att där finns kanaler och gläntor.

Gäddan intar föda periodvis, men detta torde ej bero på att dess tänder i pauserna mellan näringsintagandet skulle ömsas och växa ut (s k hugg- och svallköttsperioder). Året runt är blott ca 3/4 av underkäkens tänder i funktion, medan övriga tänder nybildas, dvs ömsas efter att ha avbrutits, utan att livsrytmen hos djuret av denna anledning företer några förändringar.

 • Under varma sommarperioder drar gäddan till djupare vatten för att under hösten återkomma till grundvatten.
 • Helst jagar gäddan under skymningen och natten.
 • Jaktmetoden är att stå på lur gömd i vegetationen och göra en snabb rush mot bytesfisken, som ofta huggs på tvären.
 • Genom huvudskakningar vänder gäddan bytet i munnen, så att det kan sväljas med huvudet först.

Föda : Gäddan förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Gäddungar under 10 cm äter kräftdjur och insektslarver. På vissa lokaler kan äldre gäddor fortsätta med att äta dagslände- och trollsländelarver jämsides med fiskföda.

You might be interested:  Hur Långt Innan Ska Man Lägga In Sill?

Gäddynglen förtär hoppkräftor, musselkräftor och vattenloppor samt andra planktondjur. Fortplantning och tillväxt : Hanen är könsmogen vid 1-3 år, honan vid 2-5 år. Leken sker under mars-maj på översvämmade stränder och starrängar samt långgrunda vikar på varierande djup från någon decimeter till (i skärgården) 6 m.

Leken pågår 3 till 6 veckor varvid ibland först de mindre, senare de större honorna fortplantar sig, medan hanarnas storlekar är mer jämt fördelade. Rommängden hos en hona på ca 2 kg uppgår till 40.000-50.000 korn, hos 5-kg-hona till ca 90.000 ägg och hos en stor hona till över 1/2 miljon.

Äggen klibbar fast på blad och stjälkar. De är 2,5-3 mm. Under leken rör sig en hona omgiven av en eller två hanar långsamt över grundbottnarna och kan därvid förflytta sig ganska långt.Några revir är det alltså icke fråga om. Honan avger ca 100 ägg i taget, varvid hanen varje gång besprutar dem med mjölke.

Efter en eller några minuters paus och mindre förflyttning avger de ånyo sina könsprodukter. detta fortgår i perioder om ca 1 timme. För en hona pågår leken från några dagar till en vecka, för en hane under minst 2 veckor. Rommen kläcks efter 10-15 dygn beroende på temperaturen.

Ynglet, som är ca 9 mm långt, har klibbkörtlar på nosen och sitter de första dagarna fästat vid växter, konsumerande gulesäck en. Efter ca 2 veckor och vid ca 12 mm längd börjar ynglet simma och fånga plankton. Vid ca 25 mm längd är gäddutseendet påtagligt. Tillväxten är snabb och honorna växer fortast.

Vid 1 års ålder kan gäddan vara 12-20 cm, 2 år 28-35 cm, vid 3 år ca 35-50 cm och med 1/2 kg vikt, vid 5 år ca 50-55 cm resp 1 kg, vid 6 år ca 55-61 cm, vid 7 år ca 59-68 cm, vid 9 år ca 89-97 cm, vid 11 år ca 99 cm. Detta är medelvärden, och tillväxten kan ske betydligt snabbare.

 1. En gädda på ca 1 m längd och ca 8 kg vikt brukar motsvara en ålder av 10 till 11 år.
 2. Livslängd : 33 år i Finland.30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige.
 3. Status : Gäddan har gått starkt tillbaka i många trakter av Europa beroende på föroreningar, brist på lämpliga lekplatser och överfiske.

Användning : Gäddan är i Sverige en av de ekonomiskt viktigaste fiskarna och är betydelsefull likaså i andra delar av Europa. Den fångas med krokredskap, nät och ryssjor (vid lek); av sportfiskare med kast- eller spinnspö. Fångsten brukar uppgå till ca 3.000 ton per år.

Hur gammal kan en gädda bli?

Ålder och storlek – Hanen blir könsmogen vid 2–3 års ålder (vid längd på 26–40 cm) och honan vid 2–5 års ålder (40–55 cm). Individer kring 30 år har påträffats. Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta fall över 20 kg.

Hur mycket kostar 1 kg gädda?

650 kr/ kg i bit.

Är det gott att äta gädda?

Gäddan och människan – Gäddan är en fin matfisk men eftersom den är svår att fiska kommersiellt har den mindre betydelse som handelsvara. Under åren 2006–2011 tog svenska yrkesfiskare upp mellan 32 och 47 ton gädda per år. Ett populärt tillagningssätt är paté,

Den kan också kokas och ätas med pepparrot, så kallad pepparrotsgädda, eller stekas, exempelvis panerad i ugn i rikligt med smör som klickas på ryggpartiet, så kallad ugnsgädda. I Europa, utanför Norden, anses gäddan vara en mycket exklusiv matfisk. Stor gädda i mindre vatten bör värnas, då mångfalden av fiskbara arter kan behållas.

Predationen som de stora gäddorna utövar förhindrar att de relativt mindre gäddorna blir för många. Därför bör gäddor över 3 kg i regel sättas tillbaka eftersom de ändå inte är bra matfiskar och hämmar gäddproduktionen så att gäddan inte tar överhanden.

När ska man inte äta gädda?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

När nappar gäddor bäst?

Höstfiske – Sensommaren och hösten är den bästa tiden för gäddfiskare. När vattnet har svalnat äter gäddan mer aktivt och då kan man också få stora gäddor på kroken i grunt vatten. När det är som bäst verkar det finnas hugglada gäddor överallt. Vattnet vid stränderna blir kallare tidigare än vattnet i öppna fjärdar, och då förflyttar sig gäddan till strandzonen för att söka föda.

Då är det högsäsong för dem som har kastfiske som hobby. När strandvattnet blir ännu kallare återvänder gäddan till de öppna vattnen, som är varmare, och då ger fiske med drag bäst resultat.När temperaturskillnaderna jämnat ut sig söker sig gäddorna ofta tillbaka till de grunda strandvattnen. Jättegäddor som följer braxenstim är de som ligger överst på önskelistan för dem som kastar med spö.

You might be interested:  Hur Mycket Varmrökt Lax Per Person?

I kallt vatten vill emellertid gäddan inte simma i onödan och slösa med energi, och då ska man ha en låg hastighet på betet och betet ska komma så nära den lurpassande gäddan som möjligt.

När är gäddan som störst?

Tidig vår, innan gäddan har lekt så väger de som mest och nu finns definitivt chansen att fånga riktigt stora exemplar. Dock kan fisket ofta vara nyckfullt, ena dagen känns sjön död och nästa dag kan de vara på hugget.

Hur stor gädda får man ta upp?

Allmänna regler: – Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med maka/make eller sambo samt barn under 19 år. Den person som kortet står på måste delta i fisket. Max tre spön per familj och fiskekort. Endast ett spö per fiskande familjemedlem eller kortinnehavare. Den fiskande ska kunna hantera redskapet. Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år man fyller 19. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas.

 1. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.
 2. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.
 3. Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter.
 4. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is.

Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning. Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar.

 • Se info om respektive sjö i sjölistan.
 • Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten.
 • Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
 • I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst,

Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm: detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.

Hur smakar gädda?

Gädda Till kokt, stekt eller ugnsstekt gädda passar det bra med friska och fruktiga vitviner vars lätta och fräscha smak matchar matens. Ta en Chardonnay, Pinot Grigio eller Riesling av den smaktypen. Av ölsorter kan ljus, fräsch och relativt lätt lager och pilsner med fördel serveras till gädda.

 1. Lämplig dryck till halstrad eller rökt gädda är också fylligare vitt vin, som aromatisk Pinot Gris.
 2. Gäddbullar, queneller, är en uppskattad delikatess i Frankrike, i synnerhet i Lyontrakten.
 3. Till dem kan du på klassiskt vis välja ett friskt och fruktigt eller nyanserat och strukturerat vitt vin från Bourgogne.

Pepparrotsgädda och gädda à la Homburg med ost har kraftigare smak än andra gäddrätter. Till dem kan du också testa ett relativt lätt, bärigt och frisk rödvin, exempelvis Pinot Noir eller ett från Tyskland. : Gädda

Vilken är den billigaste fisken?

Siklöja Alternativ till: Lax Fetthalt: 6,5 gram. Dagspris: 59 kr/kg. Egenskaper: Siklöjan är en liten blankfisk som tillhör familjen laxfiskar. Fisken är exploaterad, på grund av löjrommens skull på höst och vinter, så välj en beredning som tar tillvara hela fisken.

Hur snabbt växer en gädda?

Lek och tillväxt – Tidigt på våren, från mars i södra Sverige till juni i ytterskärgårdar och nordligt belägna vatten, leker gäddan på översvämmade marker, grunda strandpartier och områden med växtlighet där vattnet fort värms upp. Många gäddor rör sig också upp i rinnande sötvatten för att leka där, eller hellre söka sig till våtmarker och grunda vattensystem.

Gäddan har i stor utsträckning ett “homingbeteende”, det vill säga att den återvänder för att leka där den själv kläcktes. Tyvärr har utdikningen av våtmarker drabbat gäddan hårt. Framför allt märks bristen på lämpliga leklokaler i kustmiljö. En hona kan producera upp till 200 000 ägg. Under leken är det vanligt att ett koppel av små hannar följer efter en hona för att få befrukta äggen.

Efter 10-15 dagar kläcks ynglen som växer snabbt vid gynnsamma förhållanden. Efter en vecka är de runt 12 mm och redan rovgiriga. Genom att leka tidigt på säsongen kan de uppväxande gäddynglen leva gott på karpfiskyngel och liknande som kläcks senare. Med god tillgång på mat växer en gädda fort och är snart ett hot för det mesta i sin omgivning.

Vad är gäddans fiende?

Ekologi – Normalt är gäddor revirhävdande, men det finns också permanent migrerande gäddor som följer strömmingsstim. Gäddan leker tidigt på våren i grunda vikar, gärna översvämmade fält och åkrar, där solen tidigt värmer upp vattnet. Tillväxten är mycket snabb.

En vuxen gädda har få naturliga fiender men exempelvis vissa rovfåglar som fiskgjuse tar gädda. Små gäddor hotas i första hand av större gäddor och annan rovfisk, som abborre och gös. De äldsta rapporterade gäddorna är 30 år i England, 33 år i Finland och 16 år i Sverige. Gäddan kan drabbas av gäddbandmask.

En relativt vanligt förekommande sjukdom är gäddsarkom. Gäddor med denna virussjukdom är vad många kallar “böldgäddor” på grund av de ofta stora och iögonfallande cancersvulsterna.

You might be interested:  Var Finns Räkor I Sverige?

Måste man fjälla en gädda?

Rensa fisk – lätt som en plätt –

Att rensa och vidarehantera fisk betyder att fisken fjällas eller flås och inälvorna tas bort. Efter det styckas eller fileas fisken. Man behöver vanligtvis fjälla fisk bara om den ska stekas. De fiskar som man vanligtvis flår är lake och ål, men det är också lätt och behändigt att flå abborre. Det är ändå bra att komma ihåg att fiskskinnet innehåller rikligt med smakämnen. Också fiskens huvud, ryggrad, fenor och inälvor är till smaken och näringsinnehållet mångsidiga. Att snabbt skölja av fisken, gärna under rinnande vatten, är bra för både kvaliteten och hållbarheten. Om man filear fisken är det däremot oftast onödigt att skölja den. Läs mer om hur man hanterar fisk i vår Fiskhanteringsbroschyr,

Kan man röka gädda?

Rökt gädda –

 1. Vispa ihop vatten och salt så att det löser sig. Lägg ner gäddan och låt den rimmas i 20 minuter.
 2. Skölj därefter av den i kallt vatten och torka den lätt med hushållspapper.
 3. Rök gäddan ordentligt på låg temperatur (alternativt kallrök) i cirka 30 minuter.
 4. Baka sedan av gäddan i ugnen tills att benen släpper från köttet (vilket sker när innertemperaturen når omkring 60-65 grader). Låt gäddan svalna och bena ur (använd gärna en fisktång).

Hur snabbt växer en gädda?

Lek och tillväxt – Tidigt på våren, från mars i södra Sverige till juni i ytterskärgårdar och nordligt belägna vatten, leker gäddan på översvämmade marker, grunda strandpartier och områden med växtlighet där vattnet fort värms upp. Många gäddor rör sig också upp i rinnande sötvatten för att leka där, eller hellre söka sig till våtmarker och grunda vattensystem.

Gäddan har i stor utsträckning ett “homingbeteende”, det vill säga att den återvänder för att leka där den själv kläcktes. Tyvärr har utdikningen av våtmarker drabbat gäddan hårt. Framför allt märks bristen på lämpliga leklokaler i kustmiljö. En hona kan producera upp till 200 000 ägg. Under leken är det vanligt att ett koppel av små hannar följer efter en hona för att få befrukta äggen.

Efter 10-15 dagar kläcks ynglen som växer snabbt vid gynnsamma förhållanden. Efter en vecka är de runt 12 mm och redan rovgiriga. Genom att leka tidigt på säsongen kan de uppväxande gäddynglen leva gott på karpfiskyngel och liknande som kläcks senare. Med god tillgång på mat växer en gädda fort och är snart ett hot för det mesta i sin omgivning.

Hur lång tid tar det för en gädda att bli stor?

Storlek och tillväxt – Gäddan växer hela livet, och honorna blir normalt sett större än hannarna, som stannar vid ca 7kg och 120 cm. Hongäddan kan nå en vikt på över tjugo kilo och bli nästan 1.5 meter lång. Under normalgoda förutsättningar växer gäddan fort, och honan blir könsmogen redan efter omkring 3 år då den kan vara 35 cm.

Hur stor gädda kan man äta?

Vid utvärdering av säkerheten antogs att storleken på en fiskportion är 100 gram. Om portionen är mindre, kan man i stället äta fler måltider.

Hur stor gädda får man ta upp?

Allmänna regler: – Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med maka/make eller sambo samt barn under 19 år. Den person som kortet står på måste delta i fisket. Max tre spön per familj och fiskekort. Endast ett spö per fiskande familjemedlem eller kortinnehavare. Den fiskande ska kunna hantera redskapet. Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år man fyller 19. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas.

 • Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.
 • Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.
 • Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter.
 • Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is.

Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning. Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar.

 1. Se info om respektive sjö i sjölistan.
 2. Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten.
 3. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
 4. I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst,

Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm: detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.

Related Post