Marina produkter och rätter Lax Varför Är Fisk Bra För Miljön?

Varför Är Fisk Bra För Miljön?

Varför Är Fisk Bra För Miljön
Publicerat torsdag 16 oktober 2008 kl 05.59 Att äta fisk istället för kött är inte bara bra för hälsan – det spar också på jordens resurser och är bättre för miljön. Att fisk är bättre än kött visar en amerikansk studie som jämfört hur stora resurser som krävs för laxodling jämfört med nötköttsproduktion och hur stora utsläpp av växthusgaser som produktionen ger.

Hur är fiskar bra för miljön?

Fiskebåtar står för största klimatpåverkan – Listan som forskarna har tagit fram bygger på Livsmedelsverkets data över näringsinnehåll samt tillgänglig data över olika arters klimatpåverkan. Forskarna har alltså inte samlat in någon egen data utan utgått från tidigare genomförda studier.

 1. Sammanfattningsvis ser forskarna att arter som lever i öppet vatten ur näringsperspektiv står sig bättre än de som lever på botten.
 2. Olika arters klimatpåverkan beror främst på hur stora utsläppen är från fiskebåtarna.
 3. Därför är det bäst att välja arter där det finns starka bestånd, så att det går snabbt att få napp.

När det gäller odlad sjömat är det som avgör klimatpåverkan huruvida det behövs foder och i så fall hur mycket och vilken typ av foder.

Hur påverkar fisken miljön?

WWF och fiske – Fisket är ett av de största hoten mot livet i havet på grund av överfiske, bifångst, nedskräpning och förstörelsen av marina livsmiljöer. WWF jobbar för att skydda en större del av haven, minska plasten och att fisket ska bli hållbart.

Varför ska vi välja miljömärkt fisk?

WWF stödjer MSC, ASC och KRAV som bästa tillgängliga val för konsumenter. – Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till att minska utarmningen av haven, samt utsläppen från odlingar. För alla tre märkningarna är det ett oberoende certifieringsföretag som bedömer om fisket eller odlingen klarar de uppsatta kriterierna.

Varför behöver vi fiskar?

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. – Våra oceaner och innanhav är en stor tillgång för oss människor men tyvärr har vi inte förvaltat dessa områden så bra, varken kustnära eller internationella vatten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle.

Vad är miljövänligt fiske?

Vad är hållbart fiske Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven, skydda deras livsmiljöer och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle. Om ett fiske är hållbart eller inte kan bedömas oavsett storlek, geografi eller fiskemetod. Vår miljöstandard för hållbart fiske är vetenskapligt baserad. Yrkesfisken bedöms inom tre områden: Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt. Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra. Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för nya miljöförhållanden. The three principles of the MSC Fisheries Standard Att vara ett MSC-certifierad fiske innebär att ständigt vilja förbättra sig. Efter att ett fiske certifierats krävs med jämna mellanrum återcertifiering. Många behöver också vidta förbättringsåtgärder. Dessutom tar forskningen, och därmed också MSC:s regelverk, hela tiden steg framåt och uppdaterar sina kriterier för hållbart fiske. Få reda på mer om vår miljöstandard för fiske på, Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. Vi tror att alla kan vara med och bidra till levande hav och samtidigt njuta av sjömat på våra tallrikar. Människor världen över är beroende av fiskenäringen. Fisket är en viktig källa till mat och ekonomisk försörjning. : Vad är hållbart fiske

Vad är bra med fisk?

Livsmedel och försörjning – Fisk och skaldjur innehåller många nyttigheter, som omega-3-fettsyror, protein, D-vitamin och flera andra vitaminer och mineraler. De är därför en viktig del av dieten hos miljarder människor världen över, och fisken är en av anledningarna till att en stor del av befolkningen bor längs kusterna. Siffror från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO):

Fisk och skaldjur står för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras i världen, och konsumtionen ökar för varje år. År 2018 åt vi sammanlagt ungefär 156 miljoner ton fisk och skaldjur. Ungefär 60 miljoner människor får sin inkomst direkt från fiske eller vattenbruk. Det är framför allt en viktig försörjningskälla för många människor i låginkomstländer.

Varför Är Fisk Bra För Miljön

Hur är fisk bra för ekonomin?

En svensk studie visade nyligen att Östersjöns torskbestånd lider av en allt mer sammanpressad storleksstruktur. I det östra beståndet finns numera i stort sett bara av småtorskar i ungefär samma storlek. Enligt studiens författare kan detta vara ett tecken på en genetisk förändring, vilken på sikt kan drabba både beståndet och yrkesfisket hårt.

Men redan idag är intäkterna från torskfisket i Östersjön låga. Yrkesfiskarna har inte fiskat upp den tillåtna kvoten i östra Östersjön på flera år, och många yrkesfiskare har slutat fiska torsk helt och hållet. Redan i början av 2000-talet fanns det tecken på att den torsk som fiskades av svenska yrkesfiskare var mindre än tidigare.

You might be interested:  Hur Länge Lever En Abborre?

Våra beräkningar visar att majoriteten av de uppfiskade torskarna vägde mer en ett kilo i slutet av 1990-talet. Men för den efterföljande tioårsperioden vägde majoriteten av de landade torskarna mindre än ett kilo. Samtidigt fanns det också tecken på att kvaliteten på torsken försämrades.

 1. Den torsk som tidigare ansetts vara av extra bra kvalitet enligt EU:s kvalitetsnormer blev allt mer sällsynt.
 2. Torskfiskets utveckling i Östersjön kännetecknas alltså av mindre torskar och lägre kvalitet.
 3. Och fiskens storlek och kvalitet styr priser och intäkter – och i förlängningen också lönsamheten i torskfisket.

I vår studie beräknar vi kilopriser för torskar av olika storlek som landats på den svenska ostkusten år 2011. För den minsta torsken (som vägde mellan 0,3 och ett kilo) fick yrkesfiskarna ungefär 12 kronor per kilo, medan de fick nästan 16 kronor kilot för en torsk som vägde mer än ett kilo.

För en torsk som ansågs vara av extra bra kvalitet fick de 2 kronor mer per kilo i genomsnitt. En av följderna av den allt mer sammanpressade storlekssammansättningen inom torskbeståndet blev att yrkesfiskare var tvungna att fånga en större mängd torsk än tidigare för att bibehålla sina intäkter. Torsk av större storlek och högre kvalitet, från ett hållbart bestånd, skulle på längre sikt ge yrkesfiskarna större intäkter än vad som är fallet idag.

Det finns visserligen en risk att ett ökat utbud av större torsk med högre kvalitet skulle kunna leda till att den stora prisskillnad som finns i dag mellan liten och stor torsk skulle minska. På de flesta marknader betyder ett ökat utbud att priserna sjunker.

 1. I just Östersjötorskens fall bedömer vi dock den risken som mycket liten.
 2. I vår studie undersöker vi priskänsligheten för olika egenskaper på torsk – och kan konstatera att priset på stor torsk och torsk av hög kvalitet inte påverkas särskilt mycket av förändringar i utbudet.
 3. Detta beror på att den torsk som landas av svenska fiskare är en liten del av det totala utbudet av vitfisk på världsmarknaden.

Om landningarna av stor torsk ökade på den svenska marknaden skulle det inte påverka priserna särskilt mycket. Däremot skulle det innebära ökade intäkter och vinster för yrkesfiskarna på lång sikt, eftersom de skulle få mer betalt för varje kilo fisk de säljer.

 1. Att förvalta torskbeståndet och torskfisket på ett sätt så att beståndets storleksammansättning förbättras och att kvaliteten på den fisk som landas ökar, skulle inte bara gynna yrkesfiskets ekonomi – utan också det marina ekosystemet.
 2. Situationen för torskfisket i Östersjön är på inga sätt unikt.
 3. Världsbankens studie från i fjol räknar med att över 700 miljarder kronor förloras varje år i det globala fisket på grund av att fisket bedrivs ohållbart.

En tredjedel av förlusterna anses bero på att den fisk som fångas är liten och av låg kvalitet. I ett ekonomiskt hållbart fiske skulle yrkesfiskarna istället fånga arter med höga kilopriser. De skulle också försöka fiska stora individer och använda mer skonsamma redskap för att uppnå högre kvalitet på fisken.

Finns det hållbar fisk?

Finns det hållbart fiske? – Många pratar just nu om Netflixdokumentären Seaspiracy som bland annat tar upp överfiske och bifångst i h a ven, Filmens budskap om att det inte finns något hållbart fiske har fått ett stort genomslag. Vi på WWF håller inte med utan menar att det är en utmaning att få till hållbart fiske, men att det absolut går.

 1. Det finns fisken som bedrivs mer hållbart.
 2. Men exakt vad är då ett hållbart fiske? WWF anser att ett hållbart fiske ska bedrivas på ett sätt som tar hänsyn till hur fiskbeståndet mår innan man beslutar om hur mycket som ska fiskas.
 3. Men man måste också ta hänsyn till andra havslevande arters födobehov och ekosystemet de lever i,

Viktigt är också och undvika bifångst av oönskade arter. Detta kallas ekosystembaserad förvaltning och är sättet som haven och fisket måste skötas på. Tyvärr så har man under en alltför lång tid förvaltat kommersiella fiskarter utan att tänka på deras funktion i ekosystemet, något som ju fått allvarliga konsekvenser.

Vilken mat är bra för miljön?

ÖKA – ät mer från växtriket! Linser, bönor, ärtor, rotfrukter och mörkgröna bladgrönsaker innehåller gott om näringsämnen och protein. Det är både klimatsmart och nyttigt att basera måltiderna på grönsaker och fullkornsprodukter. Välj mer och bättre vego med WWF Vegoguiden.

Vilken mat har minst miljöpåverkan?

Vad kan göras för att minska klimat- och miljöpåverkan från maten? – Sammanfattningsvis finns det alltså flera olika faktorer som spelar roll för hur maten påverkar klimat och miljö. Vad kan man som konsument göra för att minska den negativa påverkan och bidra till miljönyttor? Här är fyra viktiga saker att tänka på:

Mer växtbaserat. Det som har störst betydelse för matens klimatpåverkan är vad vi väljer att äta. Vegetabiliska livsmedel har en lägre klimatpåverkan än kött. Därför är det klimatsmart att äta vegetariskt och veganskt. Mer ekologiskt. Ekologisk matproduktion bidrar till den biologiska mångfalden och minskar spridningen av kemiska bekämpningsmedel. Mindre och bättre kött. Betande djur kan bidra till miljönytta. Men den totala köttkonsumtionen behöver minska. Därför är det bra för klimatet att äta både mindre kött och kött från djur som får beta, ekologiskt eller svenskt naturbeteskött. Mindre matsvinn, Att slänga mindre mat vinner både miljön och plånboken på.

Vad är problemet med miljögifter i fisk?

Miljögifter i Östersjön Gifter som människan har spridit i Östersjön kan finnas kvar under väldigt lång tid. Rovfåglar och sälar drabbas extra hårt av miljögifterna. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Fisk från Östersjön innehåller bland annat höga halter av dioxiner och PCB, två miljögifter som är långlivade.

Det innebär att de bryts ner väldigt långsamt i naturen och därför hinner de ställa till med mycket skada. PCB användes tidigare i exempelvis elektronik och som mjukgörare i plast. Dioxiner har inte tillverkats avsiktligt, utan bildas bland annat vid förbränning. Eftersom ämnena är fettlösliga och svåra att få ut ur kroppen så ökar halterna hela tiden, särskilt i djur som äter andra djur.

En säl får till exempel i sig miljögifter som lagrats i fiskarna som den äter. Och om en havsörn sedan äter en död säl får den i sig gifterna som samlats i sälen. På så sätt ökar koncentrationerna av miljögifter ju högre upp i näringskedjan man kommer.

You might be interested:  Varför Äter Man Sill På Midsommar?

Vad är bra med miljömärkning?

Bra Miljöval Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Miljömärkningen är ett verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Bra Miljöval ställer höga miljökrav på de produkter och tjänster som får märkningen.

Vad kan fiskar göra?

Fiskar är kännande individer, precis som andra djur som kor, kycklingar, grisar, hundar, katter och kaniner. De kan uppleva smärta, rädsla och stress. Att fiska ses ofta som ett oskyldigt nöje. Vad många inte vet eller förtränger är att för fisken som fångas är det långt ifrån kul eller trevligt. När kroken tränger genom fiskens mun eller svalg gör det ont. Att hanteras och hållas ovanför vattenytan är förknippat med stor stress och lidande. Det finns fler kända arter av fiskar, över 30 000, än av alla andra ryggradsdjur tillsammans. De olika fiskarterna har både gemensamma och artspecifika beteenden och behov. Många fiskarter har långtidsminne, de kan lära sig av varandra, tänka logiskt och lösa olika problem. Minne som en guldfisk är inget annat än en myt. Många fiskar lever i stora sociala grupper, men känner ändå igen individerna i stimmet. Till exempel kan en guppy känna igen upp till 40 andra individer bara på utseendet. Många fiskar bygger bon. De uppvisar en stor flexibilitet i sitt bobyggande. Det finns också exempel på fiskar som använder redskap. Till exempel en ciklid och en pansarmal lägger sina ägg på blad som de sedan flyttar till säkrare platser. Ett av fiskarnas viktigaste sinnen är sidolinjeorganet som känner av strömningar i vattnet. Sidolinjen är kanske för fiskarna vad ögonen är för oss människor. I en studie från 2019 visades att blå putsarfiskar klarar det så kallade spegeltestet. Spegeltestet används för att bedöma om ett djur är självmedvetet. En färgprick sattes på putsarfisken som fick se sig själv i en spegel. Fisken undersökte då pricken på sig själv istället för den i spegeln, vilket ses som ett tecken på förståelse för att det är fisken själv som syns i spegeln. I statistiken över fångade och slaktade fiskar mäts fiskarna i kilo, inte i antal individer som för andra djur som till exempel kycklingar och grisar. När uppskattningar görs om hur många fiskas som dödas i vattenbruket och fisket blir siffrorna hisnande stora, det är svårt att greppa hur många fiskar det rör sig om. Vi talar om storleksordningen tusen miljarder fångade fiskar varje år globalt från fisket och hundra miljarder slaktade fiskar i vattenbruket. Som jämförelse slaktas omkring 70 miljarder kycklingar, grisar och andra landlevande djur i världen per år. Fiskar som fångas från det vilda i det kommersiella fisket omfattas inte av djurskyddslagen, inte ens när de befinner sig i fångstredskap eller på fartygen. De utsätts för ett enormt lidande när de långsamt kvävs i luften när de tagits upp ur vattnet eller dör senare i processen när de rensas. Fiskarna som föds upp i så kallade fiskodlingar omfattas av djurskyddslagen. Men det saknas detaljerade regler om hur de ska hanteras i samband med slakt. Fortfarande är koldioxidbedövning (gas i vatten) den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fiskar i Sverige. Bedövningens syfte är att snabbt göra djuret medvetslöst så att avblodningen sker utan att djuren upplever det. Krav på bedövning finns i djurskyddslagstiftningen. Koldioxidbedövningen är fortfarande laglig och den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fiskar i Sverige, trots att det länge varit känt att den inte fungerar: metoden är både plågsam och ineffektiv vilket betyder att många fiskar är vid fullt medvetande vid avblodningen.

Läs (och lyssna på) mer om fiskar här: Djurens Rätts seminarium “Djurskydd för fiskar vid slakt – problembild och möjliga lösningar” Djurens Rätts “Lär dig mer”-sida om fiskar. Djurens Rätts rapport “Under ytan”, Studien om spegeltestet med putsarfiskarna,

Hur påverkar överfiske samhället?

Överfiske påverkar många arter – Genom överfiske riskerar inte bara fiskarna att blir färre, de kan också bli mindre eftersom fisket fångar de största individerna. Om överfisket fortsätter kan bestånden kollapsa. Det hände till exempel med torsken på Grand Banks utanför Kanadas kust i mitten av 1990-talet.

Trots stoppat fiske har torsken inte kommit tillbaka i alla områden. I Östersjön och Västerhavet har bestånden av marina arter minskat kraftigt. De fiskarter som är särskilt drabbade av överfiske är de som har långsam tillväxt och låg produktivitet, ofta rovfiskar. Men ett hårt fiske ger effekter i hela ekosystemet, inte bara på just de arter som fiskas.

På den svenska listan över arters risk att dö ut (“rödlistan”) kategoriseras 18 fiskarter som hotade. Listan innehåller bland annat ekonomiskt viktiga arter som torsk och kolja.

Hur påverkar lax miljön?

Lax – ja eller nej tack? – Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax kan ha en negativ påverkan på både miljö och klimat. Detta beror till stor del på att laxen är en rovfisk som kräver proteinrikt foder, som bland annat innehåller fiskmjöl tillverkat av vildfångad fisk.

 • Detta bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv.
 • Ökat fisketryck och bristfällig förvaltning hotar inte bara fiskbestånden och balansen i de marina ekosystemen utan även livsuppehället för redan marginaliserade kustsamhällen vars inkomst och näringsintag är beroende av småfisk.
 • Under de senaste tio åren har det skett en förskjutning mot mer växtbaserat foder.

Men växtbaserat foder är inte nödvändigtvis positivt ur vare sig klimat eller miljösynpunkt om det innebär att fisken ersätts med soja, vilket i stor utsträckning är vad som skett. Dessutom kan det uppstå stora miljöproblem där laxen odlas. I Norge till exempel, finns stora problem med att de odlade laxarna smittar de redan hotade vilda laxstammarna med parasiter och sjukdomar.

 • Förrymda laxar riskerar också att förstöra de unika anpassningarna hos de vilda laxbestånden genom att föröka sig med den vilda laxen.
 • Faktum är att de norska vildlaxpopulationerna har halverats sedan 1980-talet,
 • Odlad lax är helt enkelt billig i butiken därför att någon annan redan har betalat det verkliga priset.
You might be interested:  Vad Är Det För Skillnad På Sill Och Strömming?

Välj KRAV eller MSC-märkt lax om du vid enstaka tillfällen vill unna dig en bit.

Är lax bra för ekonomin?

Hållbarhet, sociala förhållanden och ekonomi – För information om förädlingsvärde och sysselsättning inom norskt havsbruk, hänvisar vi till analyser utförda av bland andra SINTEF Fiskeri og havbruk, Dessa analyser påpekar att sjömatnäringen och laxodlingens verksamhet går i cykler och att förädlinsgvärdet skiftar.

Hur får man ett hållbart fiske?

DEBATT. Fisket hotas idag av för stora fiskekvoter, klimatförändringar, ökande befolkningar och illegalt fiske. För att nästa generation ska få möjlighet att uppleva fisk och skaldjur som en del av sin vardagsmat behövs politisk handlingskraft och modiga beslut, skriver Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och hållbarhetschef Åsa Domeij.

Fisket står inför stora utmaningar. Många fiskebestånd är överutnyttjade eller fullt utnyttjade. Klimatförändringar, för höga fiskekvoter, föroreningar, växande befolkningar och illegalt fiske är några av hoten. Enligt en utvärdering av SCB ligger Sverige inte i fas för att nå FN:s hållbarhetsmål om hav och marina resurser.

Och fiskefrågan är komplex. Samtidigt som den biologiska mångfalden i haven behöver skyddas, finns behov av att använda dess resurser. Utmaningen är att få fram tillräckliga volymer av hållbar fisk. När fisket blir sämre får det allvarliga konsekvenser för såväl ekosystem som ekonomi.

 • Brist på fisk driver upp priserna, vilket gör den otillgänglig för många konsumenter.
 • På Axfood har vi som mål att all fisk i våra butiker ska komma från hållbara bestånd och ha grönt ljus i WWF:s fiskguide.
 • Vi vill att hållbar fisk ska vara tillgänglig för alla svenska konsumenter även i framtiden.
 • Därför föreslår vi följande åtgärder: Minska fiskekvoterna,

För att inte viktiga ekosystem ska rubbas behöver överutnyttjade fiskebestånd få återhämta sig genom minskat fiske och bra förvaltningsplaner. Besluten måste följa den vetenskapliga rådgivningen. Inför kamerakontroller, Det är ett globalt problem att fisk dumpas i haven och att bara den fisk som ger mest betalt tas till vara.

För att förhindra att oönskad fångst kastas tillbaka behövs kameraövervakning på fartygen. Större mångfald av fiskar, Lax och torsk utsätts för ett onödigt högt fisketryck. Genom att äta en större variation av arter kan utveckling gå mot en mer hållbar konsumtion med mindre risker. På Axfood har vi nyligen utökat sortimentet med fler MSC-märkta arter från hållbara bestånd.

Mer hållbart vattenbruk, En nyckelfråga är att producera mer hållbart fiskfoder. Axfood deltar därför i ett innovativt projekt där fisk matas med insekter som fötts upp på matsvinn. Överskott av växtnäring tas tillvara inom jordbruket för att inte leda till övergödning.

 1. Det krävs även mer innovation och teknikutveckling av landbaserd fiskproduktion för att få fram större volymer av fisk.
 2. Beståndsbedöm insjöfisk,
 3. Det kan finnas en hel del bestånd i svenska insjöar som lämpar sig för fiske.
 4. Vi vill att Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att beståndsbedöma insjöfisk för att ta reda på var hållbart fiske kan bedrivas.

Det skulle ge nya förutsättningar för lokala fiskare och skapa jobb på landsbygden. Spåra fisken, Spårbarhet av fisk måste bli bättre för att konsumenterna ska kunna se att den kommer från hållbara bestånd, till exempel genom ursprungsmärkning och spårbarhetskoder.

 • Det måste också gälla vid val från en restaurangmeny.
 • Därför behövs en obligatorisk ursprungsmärkning som även omfattar restauranger och kaféer.
 • Fler marina skyddsområden,
 • Med marina skyddsområden får havens ekosystem en bättre chans att återhämta sig.
 • Runt om i världen är marina områden skyddade på pappret utan att skyddet efterlevs i praktiken.

Med rimliga kontrollinsatser skapas viktiga fristäder för hårt utnyttjade fiskebestånd. Brist på fisk och skaldjur leder till högre priser. Det gynnar vare sig hushållens ekonomi eller hälsan. Fisket behöver baseras på ett hållbart utnyttjade av bestånden samtidigt som det satsas på innovation och långsiktiga lösningar.

Är fisket hållbart?

Haven mår dåligt – Många fiskbestånd mår dålig t och överfisket är stort. Globalt är idag drygt 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd antingen maximalt utnyttjade eller överfiskade. Endast omkring en procent av världshaven är i dag skyddade områden.

Varje år dumpas många miljoner ton plast i haven. Lägg till detta klimatförändringar, försurning, övergödning samt förstörelse av livsmiljöer och förlust av arter – det är tydligt att våra hav är i kris. Att haven mår bra är helt avgörande för vår hälsa, matförsörjning och för miljontals jobb i världen.

I dag är 850 miljoner människors jobb och matförsörjning beroende av friska hav, och tre miljarder människor får sitt dagliga protein från fisk och skaldjur. Om de marina ekosystemen kollapsar får det allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden, funktionen i havens ekosystem och vårt liv på jorden i stort.

Är bra på fiskar?

Livsviktiga vitaminer och mineraler – Fisk innehåller vitaminerna B12, D och E. Framförallt vitamin D är viktig för skelettet. De viktigaste mineralerna i fisk är jod och selen. Jod är också livsviktigt för oss, för lite jod kan ge störningar i sköldkörtelfunktionen.

Vad händer om alla fiskar dör ut?

Ger skydd åt fiskyngel. Uttrar äter sjöborrar som äter kelp. Försvinner uttern exploderar populationen sjöborrar som riskerar utplåna kelpen som i sin tur ger skydd och mat åt fiskar och andra djur.

Vilken fisk är hållbar?

Torsk – WWF avråder från att köpa torsk i vissa områden där torskarna är små och magra, då de återhämtar sig inte som man önskar. Välj därför torsk som är MSC-märkt för att stötta hållbart fiske. Recept med torsk

Related Post