Marina produkter och rätter Lax Pojke Biten Av Gädda 2021?

Pojke Biten Av Gädda 2021?

Pojke Biten Av Gädda 2021
Göteborg Ett dopp i sjön Sävelången slutade oväntat för 11-åriga Arvid Andersson. Plötsligt bet något honom i armen och han kände hur en fiskkropp slog emot honom när den simmade därifrån. Kvar fanns bitmärken av en gädda.

Hur mycket kan en gädda växa på ett år?

Ordning gäddartade fiskar Esociformes En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad. Familj gäddor Esocidae Fiskar med långsträckt kroppsform, väl avsatt, bred och platt nos samt långt bakåt sittande ryggfena.

 • Utpräglade rovfiskar.
 • Utrustade med simblåsa.
 • Lever i söt- och bräckvatten.
 • Familjen är med 1 släkte och 5 arter representerad i Europa, Asien och Nordamerika.
 • I Europa och Sverige endast 1 art.
 • Gädda Esox lucius Kännetecken : Kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk.
 • Färgen varierar mycket.
 • Den är oftast gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken.

Ofta ljusfläckig på sidorna. En del färgvarianter är ärftligt betingade. Hos en del gröna gäddor kan även köttet och benen vara grönfärgade. Honan blir större än hanen. Den förra kan i Sverige bli så lång som 1,43 m (Stockholms skärgård) och väga upp till 31,5 kg (Ljusterö, Stockholms skärgård).

I Siljan togs på 1850-talet en gädda på 26,5 kg och i Faxälven år 1900 en annan med samma vikt. Svenskt rekord för en hane (Hammarsjön, Strömsnäsbruk, Småland) är 1,22 m resp 11,8 kg. En annan hane (Kävlingeån, Skåne) var 1,03 m resp 10,15 kg. En finsk hongädda vägde 25,5 kg, en Dansk 26,5 kg och var 1,5 m lång.

På Irland har 3 gäddor vägande över 40 kg anträffats. Den grövsta vägde 41,77 kg. En av dem var 1,75 m lång. I IImen, Ryssland, har en gädda på 34 kg fångats. Utbredning : I söder till Pyrenéerna, mellersta Italien och Balkan. I öster hela Ryssland och vidare genom norra och mellersta Asien till Berings sud och Kamtjatka.

 • I Nordamerika Alaska, Canada och östra USA.
 • Inplanterad i Spanien och anträffad i Portugal.
 • Förekomst i Sverige : Gäddan förekommer allmänt över hela landet utom i fjällen där den blott undantagsvis – främst i Torne älvs vattensystem – tränger upp i björkregionen.
 • Sålunda är den funnen vid Pältsa och Treriksröset.

Den finns även längs Bottniska vikens och Östersjöns kuster, ofta långt ute i havsbandet (anträffad undantagsvis upp till 90 km från närmaste strand) men framförallt i skärgårdarna. I Östersjön leker gäddan knappast söder om nordöstra Skåne. Vi Västkusten finns den blott i flodmynningar med bräckt vatten.

 • Arten har dock anträffats i saltvatten, såsom vid Skaftö utanför Gullmaren i Bohuslän.
 • Miljö : Gäddan påträffas i alla slags sjöar, varma och kalla vatten, svagt rinnande vattendrag och i havet (jfr ovan).
 • I Lappland finns den ställvis även i forsarna.
 • Den föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund med lugna vatten men är ej nogräknad i valet av vistelseort.

Sommartid håller den sig oftast på djup mellan 1-20 m. Flyttning : Gäddan är i regel stationär, men också flyttande bestånd förekommer. Stationära och flyttande populationer kan vistas i samma vatten. Äldre storvuxna exemplar kan vara rörliga och följer t ex i skärgården ofta strömming stimmens förflyttningar.

 1. I större sjöar och i skärgårdar företas regelbundna vandringar av vanligtvis några kilometers längd, under vintern ut till djupare vatten och på våren upp till lekplatsen, dit samma gädda kan återvända år efter år.
 2. I Lappland och Västerbotten kan gäddan om våren vandra miltals från bräckvatten och sjöar till lekplatserna, därvid forcerande bäckar och älvar.
You might be interested:  Hur Länge Håller Varmrökt Lax I Rumstemperatur?

Förflyttning i rinnande vatten sker oftast nattetid men gädd yngel på 2-7 cm flyttar om dagen i juni-aug i stort antal från Ängerån i Västerbotten ned till Bottniska viken. Sådan flyttning torde inträffa också i andra kustområden. I Finland har gäddan under den varmaste sommartiden flyttat minst 15 km från inre kustvatten utåt skärgården.

 1. Vanor : Arten lever merendels enstaka, är revir hållare och intar ofta en favoritplats utanför vassen bland näckrosor, nate-, tång- och andra växtruggar, som begagnas för vila och spaning efter byte.
 2. Däremot ställer den sig inte inne i täta vassar (s k gäddvassar) med mindre än att där finns kanaler och gläntor.

Gäddan intar föda periodvis, men detta torde ej bero på att dess tänder i pauserna mellan näringsintagandet skulle ömsas och växa ut (s k hugg- och svallköttsperioder). Året runt är blott ca 3/4 av underkäkens tänder i funktion, medan övriga tänder nybildas, dvs ömsas efter att ha avbrutits, utan att livsrytmen hos djuret av denna anledning företer några förändringar.

 1. Under varma sommarperioder drar gäddan till djupare vatten för att under hösten återkomma till grundvatten.
 2. Helst jagar gäddan under skymningen och natten.
 3. Jaktmetoden är att stå på lur gömd i vegetationen och göra en snabb rush mot bytesfisken, som ofta huggs på tvären.
 4. Genom huvudskakningar vänder gäddan bytet i munnen, så att det kan sväljas med huvudet först.

Föda : Gäddan förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Gäddungar under 10 cm äter kräftdjur och insektslarver. På vissa lokaler kan äldre gäddor fortsätta med att äta dagslände- och trollsländelarver jämsides med fiskföda.

Gäddynglen förtär hoppkräftor, musselkräftor och vattenloppor samt andra planktondjur. Fortplantning och tillväxt : Hanen är könsmogen vid 1-3 år, honan vid 2-5 år. Leken sker under mars-maj på översvämmade stränder och starrängar samt långgrunda vikar på varierande djup från någon decimeter till (i skärgården) 6 m.

Leken pågår 3 till 6 veckor varvid ibland först de mindre, senare de större honorna fortplantar sig, medan hanarnas storlekar är mer jämt fördelade. Rommängden hos en hona på ca 2 kg uppgår till 40.000-50.000 korn, hos 5-kg-hona till ca 90.000 ägg och hos en stor hona till över 1/2 miljon.

 • Äggen klibbar fast på blad och stjälkar.
 • De är 2,5-3 mm.
 • Under leken rör sig en hona omgiven av en eller två hanar långsamt över grundbottnarna och kan därvid förflytta sig ganska långt.Några revir är det alltså icke fråga om.
 • Honan avger ca 100 ägg i taget, varvid hanen varje gång besprutar dem med mjölke.

Efter en eller några minuters paus och mindre förflyttning avger de ånyo sina könsprodukter. detta fortgår i perioder om ca 1 timme. För en hona pågår leken från några dagar till en vecka, för en hane under minst 2 veckor. Rommen kläcks efter 10-15 dygn beroende på temperaturen.

 • Ynglet, som är ca 9 mm långt, har klibbkörtlar på nosen och sitter de första dagarna fästat vid växter, konsumerande gulesäck en.
 • Efter ca 2 veckor och vid ca 12 mm längd börjar ynglet simma och fånga plankton.
 • Vid ca 25 mm längd är gäddutseendet påtagligt.
 • Tillväxten är snabb och honorna växer fortast.
You might be interested:  När Är Räkor Som Bäst?

Vid 1 års ålder kan gäddan vara 12-20 cm, 2 år 28-35 cm, vid 3 år ca 35-50 cm och med 1/2 kg vikt, vid 5 år ca 50-55 cm resp 1 kg, vid 6 år ca 55-61 cm, vid 7 år ca 59-68 cm, vid 9 år ca 89-97 cm, vid 11 år ca 99 cm. Detta är medelvärden, och tillväxten kan ske betydligt snabbare.

 • En gädda på ca 1 m längd och ca 8 kg vikt brukar motsvara en ålder av 10 till 11 år.
 • Livslängd : 33 år i Finland.30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige.
 • Status : Gäddan har gått starkt tillbaka i många trakter av Europa beroende på föroreningar, brist på lämpliga lekplatser och överfiske.

Användning : Gäddan är i Sverige en av de ekonomiskt viktigaste fiskarna och är betydelsefull likaså i andra delar av Europa. Den fångas med krokredskap, nät och ryssjor (vid lek); av sportfiskare med kast- eller spinnspö. Fångsten brukar uppgå till ca 3.000 ton per år.

Hur länge har gäddan funnits?

De äldsta rapporterade gäddorna är 30 år i England, 33 år i Finland och 16 år i Sverige.

Vad ska man göra om man blivit biten?

Människobett

 1. Du är här:

Det är inte så vanligt att bli biten av en människa, men det händer. Till exempel kan små barn bitas ibland. Du behöver inte göra någonting om bettet bara har gett märken på huden. Du ska däremot kontakta vården om såret har blivit infekterat. Läs mer om, Du kan få ett eller flera av följande symtom om såret blir infekterat:

 • Såret börjar göra mer ont efter något dygn.
 • Huden runt såret svullnar och blir alltmer röd.
 • Såret börjar vara.
 • Du får feber.

Rengör såret genom att tvätta med flytande tvål och rikligt med vatten. Låt helst huden lufttorka eller sätt på en luftig kompress. När och var ska jag söka vård? De allra flesta som blir bitna av en människa behöver inte söka vård. Kontakta en eller en om något av följande stämmer:

 • Såret har blivit infekterat.
 • Bettet har gått igenom huden i ansiktet, på handen eller nära en led.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar. Ring genast telefonnummer 1177 om du har anledning att tro att personen du har blivit biten av har någon speciell infektionssjukdom, till exempel smittsam gulsot, hepatit.

Hur stor är risken att få stelkramp?

Sjukdomsinformation om stelkramp — Folkhälsomyndigheten Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Bakteriens sporer smittar via jord och gödsel. Obehandlad leder ofta infektionen till döden. Det finns ett effektivt vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

You might be interested:  Vad Är Det I Fisk Som Är Nyttigt?

I Sverige inträffar årligen enstaka fall av stelkramp bland ovaccinerade individer. Stelkrampsbakterien förekommer i hela världen och är fortfarande en vanlig orsak till småbarnsdöd i många länder med bristande vaccinationsprogram. Annan benämning: Tetanus. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Sporerna kan överleva i miljön i decennier. Bakterien bildar ett gift (toxin) som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen.

 1. Det är effekten av detta som ligger bakom sjukdomens symtom.Stelkrampssporerna finns i vanlig matjord, och stelkramp uppträder ibland via sår som uppstått i anslutning till trädgårdsarbete.
 2. Stelkrampsfall kan även inträffa trots avsaknad av synliga sår.
 3. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Inkubationstiden kan variera från enstaka dagar till omkring tre veckor.

Kan man överleva stelkramp?

Kramperna utlöses ofta via yttre stimuli som ljud och beröring och orsaka kvävning. Hos ovaccinerade leder en obehandlad infektion ofta till döden. Innan den allmänna vaccinationen mot stelkramp infördes i Sverige på 1950-talet insjuknade enligt beräkningar mellan 50 och 100 personer årligen.

Hur vet jag vad som bitit mig?

Symptom vid olika insektsbett – Insektsbett kännetecknas i de flesta fall av lokala hudreaktioner. Hur kraftigt just du reagerar beror på vad du har blivit biten av, hur många bett du har fått och hur just ditt immunförsvar reagerar. Det är vanligt att det uppstår rodnad och svullnad vid ett insektsbett som gör att din hud känns varm.

 1. Du kan få större eller mindre utslag som kliar eller svider.
 2. Det händer också att insektsbett utvecklas till vätskefyllda blåsor innan de läker.
 3. Ibland kan ett bett göra dig febrig, illamående eller orsaka huvudvärk.
 4. De flesta symptom brukar försvinna inom något dygn, men du kan ha kvarstående klåda under några dagar.

Vanliga symptom vid insektsbett:

svullnad, rodnad och värme klåda eller sveda smärta vid bettet missfärgning eller blåmärke vid fästingbett bildas ibland en röd ring runt bettet och du kan även bli allmänpåverkad på olika sätt.

Om du är allergisk mot bistick eller getingstick kan du drabbas av anafylaktisk chock. Symptomen kan komma efter några sekunder eller upp till någon timme efter ett sting. Hudutslag, klåda, svullna läppar och svullnad i ansikte och svalg brukar vara tidiga tecken på anafylaxi.

När ska man söka vård för bett?

Om något av följande stämmer in bör du söka vård akut: om du får ett insektsbett av en insekt du är allergisk mot. om du får tecken på allergisk chock som hjärtklappning, yrsel, svullnad i andningsvägar och svårigheter att andas. om du får ett insektsbett i eller på halsen som gör att luftvägarna svullnar igen.

Får konstiga bett på natten?

Du kan försöka låta bli att klia på betten. Använd kylbalsam, alsolgel eller alsolsprit för att lindra klådan. Du kan också kyla betten med vatten eller något från frysen inlindat i en handduk. Om det kliar mycket kan du använda kortisonsalva eller kortisonkräm, eller ta antihistamintabletter.

Related Post