Marina produkter och rätter Fisk och skaldjur Var Kan Man Fiska Lax I Sverige?

Var Kan Man Fiska Lax I Sverige?

Var Kan Man Fiska Lax I Sverige
Laxfiske i Sverige – Var Kan Man Fiska Lax I Sverige Lax fiskas både längs kusten och i vattendrag i Sverige, men betydligt mer lax tas upp ur vattendragen än längst kusten. Som exempel kan nämnas att sportfiskare år 2006 tog upp 6,5 ton lax ur de halländska åarna, samtidigt som yrkesfiskarna längst kusten samma år tog upp 600 kg lax.

 • För information om hur, var och när man får fiska lax utan fiskekort rekommenderar vi att du går vidare till vår artikel om fiske i Sverige.
 • Förenklat kan man säga att fiske utan fiskekort eller yrkesfiskarlicens är tillåtet längs kusten samt i de fem största sjöarna, men det finns inskränkningar i denna rätt så man bör läsa på vad som gäller just där man är intresserad av att fiska lax.

Den lax som finns i svenska vatten är arten Salmo salar, även känd som Atlantlax. I Sverige finns det lax både på östkusten och västkusten, samt i vissa vattendrag. Dessutom finns det laxar som lever hela sina liv i insjön Vänern och dess tillrinnande vattendrag, och alltså aldrig vandrar ut i saltvatten.

I Sverige brukar man skilja på de tre olika laxbestånden egentlig Atlantlax, Östersjölax (baltisk lax) och Vänernlax. Egentlig Atlantlax hittar man i Sverige endast på växtkusten. Den växer upp i Atlanten och leker i vattendrag som tömmer sig i Atlanten. Östersjölaxen lever däremot på östkusten, där den växer upp i Östersjön och leker i vattendrag som tömmer sig i Östersjön.

Vänernlaxen växer upp i Vänern och leker i vattendrag som tömmer sig i Vänern. Östersjölaxen anses härstamma från en avsnörd population av egentlig Atlantlax, och Vänernlaxen är i sin tur förmodligen en avsnörd population av Östersjölax. På grund av annorlunda kost har Östersjölax och Vänernlax inte den laxrosa köttfärg som karaktäriserar den egentliga Atlantlaxen, utan deras kött är mer blekvitt.

Var får man fiska lax?

Vem får fiska lax i svenska vatten? För att bedriva yrkesmässigt fiske i havet eller Vänern behövs en fiskelicens. För fritidsfiske i havet och i Vänern varierar reglerna för fisket. Svenska och utländska medborgare får med begränsning av tillåtna redskap fiska lax utmed kusterna utom i Norrland.

Var i Sverige finns lax?

Lax (Salmo salar) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Vart kan man hitta lax?

Förekomst – Laxen finns i vilt tillstånd i norra Atlanten, Östersjön, vissa sjöar i norra Europa och i Nordamerika. Stillahavslaxen är en släkting. Praktiskt taget all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge. En mindre del utgörs av stödutsättningar av frisimmande lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax.

När är det bäst att fiska lax?

Störst chans att fånga lax har du på hösten. Då är vattenflödet ofta högre och temperaturen är lägre. Laxen är ofta betydligt mer aggressiv på hösten än under sommaren. Nu är även den bästa perioden för att fiska havsöring.

Hur mycket lax får man fiska?

Nyttjande av den svenska laxkvoten – Rådets förordning om fiskemöjligheter för år 2022 innebär att den laxkvot som är tillgänglig för svenskt yrkesfiske är 20 790 laxar inklusive del av outnyttjad laxkvot från 2021. Enligt förordningen får endast riktat yrkesfiske på lax ske norr latitud 59 30 N, det vill säga Ålands hav och norrut, under tiden 1 maj – 31 augusti samt innanför 4 nautiska mil från baslinjen.

100 laxar får fångas i delområde 22-29. Denna fångstmängd är främst avsedd för bifångst av lax i annat fiske.4 000 laxar får fångas i delområde 30. Inom detta område mynnar flera utbyggda älvar med vattenkraft. Här sker stora kompensationsutsättningar av odlade laxsmolt. Fångsten i området bedöms vara cirka 80 procent lax av odlat ursprung. Vildlaxbestånden i älvarna som mynnar i området är svaga och produktionen av vildlax i dessa begränsad. Den vildlax som fångas kommer främst från bestånden i Väster- och Norrbotten.16 690 laxar får fångas i delområde 31. Inom detta område mynnar flera stora älvar med starka bestånd av lax och en betydande produktion av laxungar. Inom området finns också några svagare vildlaxbestånd samt tre utbyggda älvar med stor kompensationsutsättning av odlade laxsmolt. Fångsten i området domineras av vildlax.

HaV anser att det är en fördel, både för skyddet av vildlaxbestånden och för yrkesfisket i delområde 30 och 31, om fångst av lax får ske under två perioder där en mindre del av laxkvoten får nyttjas under senare del av säsongen. Laxen av odlat ursprung återvandrar generellt senare till kusten och älvarna än den vilda laxen.

 • Fisket under senare delen av säsongen kommer i högre grad att utgöras av odlad lax.
 • Genom att spara del av laxkvoten till ett senare fiske gör HaV också bedömningen att fisket med fasta redskap, som också används för fångst av den värdefulla siken, kan fortgå under senare delen av juli.
 • Det kan även fortgå under resten av säsongen utan att behöva beröras av fiskestopp för fasta redskap som också fångar lax.

HaV har därför beslutat att när högst 3 600 laxar har fångats i delområde 30 respektive högst 13 000 laxar har fångats i delområde 31 kan HaV besluta om att fiske av lax i respektive område ska förbjudas. Därefter kan HaV besluta om från vilket datum fiske av lax får ske på resterande tillgänglig fångstmängd.

 1. Infiskningen av lax kan följas här och här kommer också att finnas information om fiskestopp med fasta redskap samt när fisket får starta efter ett sådant stopp.
 2. Om HaV:s fråga till andra medlemsländer om att byta till sig del av deras laxkvot får svar kommer informationen att uppdateras.
 3. Till skillnad från föregående år har inte beslutats om en särskild kvot för Umeälvens fredningsområde eller särskilda fiskemöjligheter för fisket i Skellefteälvens och Luleälvens terminalområden.

Fiskeperioden för laxfisket har istället delats upp på två tidsperioder vilket innebär ett ökat skydd för t.ex. laxen Vindelälven. Det är också svårt att svårt att kontrollera och följa upp infiskningen när laxkvoten minskar om denna delas upp i flera delområden.

Vad är bäst att fiska lax med?

Lax När? Laxen får fiskas 1/3 – 14/10. Den börjar stiga under april/maj månad, då det fångas stor blank lax. Laxen är mycket beroende av hög vattenföring för att stiga i Lagan. Under augusti börjar den verkliga lekvandringen för att kulminera under september och fram till laxfiskets slut.

Var? Laxen fångas på sin ståndplats, då den inte jagar föda i sötvatten under lekvandringen. Bra platser för laxfisket är vid Lagans utlopp i havet och Åmot där Smedjeån rinner ut, samt Reningsverket, Per-Karls hall där f.ö. mycket fisk tas på fluga med flugspö, vidare vid Revet och Halmstadhålan, strax nedströms båtbryggorna i Laholm samt Gröningen vid fiskets övre gräns ( se kartan ).

Hur? Laxen fångas i huvudsak på spinnfiske med drag eller tubfluga samt vid fiske med flugspö. Vilka färger på flugor som är mest gångbara råder stor oenighet om, men ett litet tips kan vara att pröva gult/rött eller orange då höstvattnet oftast är färgat av humus.

 • Traditionella laxdrag som ex.vis Toby eller liknande går bra.
 • Mete med mask och räka är tillåtet.
 • Havsöring När? Havsöringen får fiskas 1/3 – 14/10.
 • Var? Havsöringen söker föda både på våren när den s.k.
 • Grönländaren” stiger och under lekvandringen på hösten.
 • Den kan fiskas på hela sträckan fram till omkring mitten av april.

När vattentemperaturen stiger söker sig öringen ut mot havet för att under maj månad överge Lagan och vandra ut i havet. Hur? Under mars och april, när vattnet är som kallast, sökes havsöringen nära botten, beten på mellan 28 – 40 gram är då lämpliga.

 • Blanka långsmala drag som ex.
 • Wiggler brukar fiska bra på vårfisket, men även fiske med tubfluga i färgerna gult/rött eller orange kan ge bra resultat.
 • Under höstfisket föredrar havsöringen tubflugan, men även blanka silverfärgade drag brukar kunna ge fisk.
 • Skrubba När? Skrubba (sandskädda) är tillåten för fiske 8/3 – 31/12, men fiskas nästan undantagslöst från mitten av oktober och till säsongens slut.

Skrubban är kvalitativt bäst under november/december. OBS! Skrubbekort börjar säljas först den 15/10. Var? Bästa fiskeplatser är från Daggan (se kartan ), som utgör övre gräns för skrubbefisket, till Lagans utlopp i havet. Båthamnen på Lagans södra sida är en bra och populär fiskeplats, likheter finns med mynningsområdet på Lagans norra sida. Var Kan Man Fiska Lax I Sverige

Hur giftig är norsk lax?

(function(b,o,i,l,e,r) );b.l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i); e.data-privacy-src=’https://www.google-analytics.com/analytics.js’; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,’script’,’ga’)); ga(‘create’,’UA-11391643-12′,’auto’);ga(‘send’,’pageview’); Fortsätt till innehållet Forskning visar att odlad lax har oförtjänt dåligt rykte Fisk gör oss friska.

 1. Ändå äter bara en av tre enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
 2. Samtidigt förekommer en rad missuppfattningar, bland annat att odlad lax innehåller höga halter av oönskade ämnen.
 3. Nu ska en färsk forskningsrapport från Statliga Research Institutes of Sweden, RISE, göra att fler får upp ögonen för hur nyttigt odlad lax är.10 mars 2021 RISE har gjort en vetenskaplig sammanställning kring hälsoaspekter av odlad lax på uppdrag av Fiskbranschens Riksförbund.

Rapporten visar att odlad lax bidrar med flera betydelsefulla näringsämnen i den svenska kosten. Baserat på EU:s villkor för näringspåståenden har odlad lax ett högt innehåll av omega-3-fettsyror, vitamin D samt selen. Alla tre näringsämnen har positiva effekter för hälsan.

Rapporten slår även fast att halterna av oönskade ämnen ligger långt under gränsvärdena. – Vår genomgång av forskningsläget visar att odlad lax har ett högt innehåll av flera näringsämnen som kopplas till positiva hälsoeffekter och som många svenskar äter mindre än rekommenderat av. Samtidigt kan vi konstatera att innehållet av oönskade ämnen i odlad lax, så som dioxiner, tungmetaller, antibiotika och pesticider ligger långt under respektive gränsvärde, säger Elinor Hallström, forskare vid RISE och en av rapportens författare.

Det finns många dokumenterade hälsofördelar med att äta fisk och annan sjömat. Forskningen visar att sjömat ofta ingår i hälsosamma kostmönster som förknippas med minskad sjukdomsrisk. Den har bland annat kopplats till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer.

 1. Det råder en rad missuppfattningar om odlad lax varav vissa handlar om att odlad lax innehåller höga halter av oönskade ämnen.
 2. Användningen av antibiotika i norska laxodlingar är lägst bland all djurproduktion i Europa.
 3. Rapporten från RISE slår även fast att odlad lax innehåller mycket låga halter av alla tungmetaller och att nivåerna för dioxiner och PCB ligger långt under gränsvärdena.

– Halterna av både oönskade ämnen och omega-3-fettsyror har minskat i takt med att andelen fiskmjöl och fiskolja i fodret sjunkit. Men innehållet av omega-3-fettsyror i odlad lax är fortfarande högt jämfört med många andra livsmedel, säger Elinor Hallström.

Vilket landskap har laxen?

Strömming (Clupea harengus) – Strömmingsfisket i Gästrikland har anor sedan slutet av 1500-talet. Gävle var då liksom idag utgångspunkten för strömmingsfisket längs hela norrlandskusten. Artmässigt är sillen och strömmingen samma fisk, men den sill som förs iland norr om Kalmar brukar av gammal hävd kallas strömming. Läs mer om strömming Halland har ett traditionsrikt laxfiske. Vattenrening, kalkning, laxtrappor och reglering av fisket är åtgärder som återuppbyggt bestånden. Idag förekommer sportfiske efter lax i merparten av landskapets laxförande vattendrag. Läs mer om lax

You might be interested:  Fiska Makrill Från Land Varberg?

Finns det lax i sjöar?

Lax Var Kan Man Fiska Lax I Sverige Salmo salar Magnifikast är vår stora lax från Atlanten. Gemensamt för alla laxarter är den lilla fettfenan på bak-kroppens ryggsida. Kännetecken är den långa spolformade kroppen med ett relativt litet huvud. I havet har laxen silverglänsande sidor med svarta prickar.

Laxen kan väga upp till 45 kg och bli 150 cm lång. Vanlig vikt i våra vatten är 3-6 kg. Laxen trivs i strömmande vatten och finns i vissa älvar och stora sjöar i Sverige. I Vänern finns en naturlig insjöstam av lax. I samband med leken på hösten gräver laxen ner rommen i bot-tengruset. Ynglen kläcks på våren i sötvatten och lever där i 2-4 år.

När de sedan vandrar ut i havet, till Östersjön eller Atlanten, kallas de smolt. I havet stannar fisken ytterligare 1-4 år och hinner växa till sig ordentligt. Den kallas nu blanklax och vandrar sommartid hemåt mot älvarna igen. Den goda smaken, det höga näringsvärdet och de stora variationsmöjligheterna vid tillagningen gör laxen till en mycket uppskattad matfisk.

Lax Hallands landskapsfisk Eng: Atlantic Salmon Tys: Atlantischer Lachs Fra: Saumon atlantique

: Lax

Vilken är Sveriges viktigaste laxälv?

I Skellefteå finns fem älvar varav tre är klassade vildlaxälvar. Den koncentrationen högklassigt laxvatten finns ingen annanstans i Sverige och juvelen i kronan är utan tvekan Byskeälven — men du måste förtjäna din byskelax. Byskeälven mynnar i norra Västerbotten, knappa 30 kilometer norr om Skellefteå och 100 kilometer söder om Luleå,

Byskeälven är en formidabel flugfiskeälv. Ta bara det faktum att älven faller imponerande 38 meter på de sista 11 kilometrarna innan havet och på ett enda fiskekort kan du komma åt en älvssträcka om 100 kilometer dubbel strand! Jo, det är klart att alla 100 kilometer inte är formidabelt laxvatten, men fiskeplatserna är många och älven fylld med möjligheter.

Medelvattenföringen i Byskeälven är cirka 41 kubik, men många menar att älven fiskar som allra bäst strax under 100. Dessutom är Byskeälven lättillgänglig. Det går bilväg på älvens norra sida och skogsbilvägar längs stora delar av den södra. – Men tro inte att det bara är att gå ut och hämta en byskelax, ler Andreas Andersson, dedikerad laxfiskare.

Född och uppvuxen längs Byskeälven. Laxsäsongen börjar i slutet av maj. Då fiskar byskefiskarna tungt. Däribland Andreas. – När det är bra tryck på vattnet gäller det att komma ner till fisken, menar han. Tumregeln säger att ju djupare desto bättre och själva poängen med sjunklinefisket är att “hänga” flugan så nära laxen som möjligt.

Och det är en konst. – Det är inte bara att haka på det tyngsta du har och hoppas på det bästa. Det är viktigt att ha koll på grejerna. Annars kommer du hela tiden att i botten eller, än värre, riskera att felkroka en lax. Det kan framför allt hända om du sveper flugan fort och djupt.

 • Tänk, hög spöföring och snäva kastvinklar.
 • Andreas menar att du aktivt måste anpassa ditt fiske efter den aktuella platsen och de aktuella förutsättningarna.
 • Orkar jag inte byta lina på en ny fiskeplats, kan jag lika gärna åka hem och sova, skrattar han.
 • När det blivit något varmare i vattnet och flödet gått ner kan det vara läge att svepa flugan närmare vattenytan på mer traditionellt sätt.

– Då är ett hett tips att fiska flugan så fort det bara går. Lite avhängigt väder och vind fiskar älven vanligtvis bra under hela juni månad. Juli däremot, innebär ofta badväder med höga vattentemperaturer som följd. Det försvårar fisket rejält och oftast krävs ett ihållande sommarregn för att få fart på laxarna.

Under augusti sjunker vanligtvis vattentemperaturen och steg av mindre lax kan då komma upp i älven. Under den här delen av säsongen börjar laxar som stått i älven allt mer att anta lekdräkt. Förutom att kasta tunga sjunklinor ska en byskefiskare vara beredd på att vada djupt. Givetvis inte alltid och på alla platser men Byskeälven är tuff.

Helst tidigt på säsongen. Det ska man ha klart sig. Det gör att Byskeälven inte är för alla. Men å andra sidan är det få fiskar som värmer ett sargat flugfiskarhjärta som en silverblänkande byskeälvslax mot en fond av skir försommargrönska. Byskeälven är inne i en positiv trend.

 • R 2015 passerade närmare 5000 laxar genom fiskvägen i Fällfors.
 • Ret innan nästan 6000.
 • Spöfångsterna låg på dryga 1000 (reds.
 • Anm, i fångstrapporteringen görs dock ingen skillnad mellan nystigen och övervintrad lax) fiskar varav närmare 75 procent fångades på fluga.
 • Det är imponerande siffror som också har gjort att intresset för Byskeälven har ökat markant de senaste åren.

Byskeikonen Anders Cederberg minns: – För trettio år sedan var vi 13 aktiva laxfiskare i Byskeälven. På den tiden samlades vi i Landfors. Det var liksom utgångspunkten. Ibland var det någon av oss som hade sett en fisk och då fick vi andra stora öron. På den nivån var det.

Älven var lång och fiskarna få. Det satte sin prägel på fisket och på oss byskefiskare. “Sova kan man göra när man är död”, blev något av ett motto som de första byskefiskarna levde efter och faktiskt något som fortfarande präglar flugfiskarlivet längs älven. – En byskelax förtjänar man. Så är det bara.

Därför får en byskefiskare aldrig bli bekväm, man måste ha hårt pannben och järnvilja. Ja, ibland vara på gränsen till dumdristig. Dessutom är ofta trångt längs vattnet med skogen nära inpå. – Jodu, alla typer av överhandskast är egentligen bara att glömma.

Hur många laxar finns det i Sverige?

Hur många laxar finns i svenska vatten? Från de svenska älvarna med vildlaxbestånd vandrar det årligen ut cirka tre miljoner laxsmolt. Ett laxsmolt är en laxunge som under några år i vattendraget nått en längd av cirka 15 centimeter och som vandrar nedströms och ut i havet/Vänern.

De svenska Östersjöälvarna producerar årligen drygt 2 500 000 laxsmolt, älvarna på västkusten producerar cirka 150 000 laxsmolt och älvarna i Vänern cirka 5 000 laxsmolt. Därutöver sätts odlad laxsmolt ut i älvar med vattenkraft och där den naturliga produktionen av laxungar förstörts. I utbyggda älvar i Östersjön sätts det årligen ut cirka 1 800 000 laxsmolt, i vattendrag på västkusten 150 000 laxsmolt och i Vänern 250 000 laxsmolt.

Överlevnaden för laxsmolt som vandrar ut i havet/Vänern och sedan återvandrar som vuxen lax till hemälven varierar mellan olika bestånd och mellan åren. Normalt ligger överlevnaden på några procent. Den höga dödligheten beror främst på att de äts av andra fiskar särskilt under första tiden i havet samt säl och fågel.

När kommer laxen?

Vandringen börjar redan på våren och fortsätter in på sommaren. Resten av sommaren tillbringar laxen i älven, och den leker först i september-november. Leken sker på 0,5-3 meters djup och kan vara i ett par veckor. Större delen av laxarna dör av utmattning under leken.

När börjar fiskesäsongen 2022?

Fiskekort: Dygnskort gäller från visst klockslag dag 1 fram till samma klockslag dag 2, det vill säga 24 timmar. Årskort gäller kalenderår. Fiskesäsong: Fisket efter laxartad fisk är från fastställd premiärdag till och med 30:e september. Övriga ej fredade fiskarter från premiären till och med 31 december. Fiske med fisk som bete är förbjudet mellan kl 22:00 till kl 05:00. Premiärhelgen (lö-Sö) är fiske reserverat enbart för klubbens medlemmar med giltigt årskort. Allmänna fisket som är öppet för alla med fiskekort gäller från måndagen efter premiärhelgen. Tillåtna redskap Emån och Kvillen: Spinn, mete, fluga Maxfångst: Varje dygnskort berättigar att ta upp 1 havsöring eller lax och för fiskare med årskort max 2 havsöringar/laxar per fiskare och månad. Regnbåge och annan fenklippt fisk ska tas upp (men räknas inte). Minimått för havsöring och stationär öring är 50 cm. Lax 60 cm. Fisk som inte håller lagstadgat mått skall omedelbart återutsättas. Under höstsäsong (1-30 september) skall samtliga havsöringar och laxar ovillkorligen återutsättas. Huggkrok får ej användas Fångstrapportering: All fångst av lax, havsöring, öring och regnbåge skall rapporteras. Detta gäller även återutsatt fisk. Även fångst av andra fiskarter ska om möjligt rapporteras. Övrigt: För ökad trivsel vid fiskevattnet, visa varandra hänsyn. Fiska rörligt, markera ej fiskeplatser, påbörja inte ditt fiske alltför nära (minst 30m) nedströms annan fiskare etc. I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet. Egen båt skall vara märkt med namn och telefon, väl synligt. Ett fiskekort, ett spö gäller, Se undantag för familjeregeln. (se under övergripande nedan). I Emån och Kvillen gäller att juniorer, Fiskekort: Dygnskort gäller från visst klockslag dag 1 fram till samma klockslag dag 2, det vill säga 24 timmar. Årskort gäller kalenderår. Fiskesäsong: Fiske hela året. Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st. Övrigt: I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet. Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas. Juniorer < 15 år som har medlemskort fiskar fritt utifrån reglerna för vattnet. Fiskesäsong: Fiske hela året. Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st. Övrigt: Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas. Juniorer < 15 år som har medlemskort fiskar fritt utifrån reglerna för vattnet. Fiskekort: Dagkort gäller viss dag/datum. Årskort gäller kalenderår. Generellt: Högst 2 regnbågar får tas upp per dag och kort. Högst 8 fiskar/månad gäller för fiskare som har årskort. När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas. All fångst av regnbåge skall rapporteras. Egen båt får ej användas. Inga motorer får användas. Flytring får användas. Regeln 1 spö per kort gäller inte om juniorer < 15 år fiskar i förälders sällskap, då gäller ett spö per person men alla fiskar på ett korts fångstkvot. Junior som fiskar utan förälder ska ha juniorkort.

Vad gillar lax för drag?

Westin Snake skeddrag – Westin Snake är ett av de mest klassiska laxdrag, har många stora laxar på sitt samvete och är många laxfiskares favorit. Används både i norska och svenska laxälvar. Vid fiske i de norlsändska stora älvarna är Snake fortfarande ett av de dragen som fiskas med mest.

Tillverkad i mässing av högsta kvalitéFörsedd med VMC trekrok av hög kvalitéFörförisk gång som retar lax, öring och andra fiskar till hugg

Hur fiska lax i älv?

Spinnfiska laxen med fluga Under försommaren stiger laxen upp i våra svenska älvar, längs hela vår långa kust. För att fånga laxen kan du fiska med spinnfluga, ett sätt för spinnfiskaren att utnyttja en flugas förföriska rörelser och samtidigt nå laxen djupt ner i strömmen.

Metoden är både effektiv och relativt enkel. Först måste du bara ha koll på de viktiga detaljerna – häng med! Sveriges laxälvar skiljer sig åt. Bredd, djup, vattenföring och om de är utbyggda för vattenkraft, är några faktorer som påverkar hur spinnfluga som metod bör praktiseras. I grunden är allt relativt okomplicerat.

Laxen är dock en av våra starkaste sportfiskar och med vikter som kan sträcka sig över tjugo kilo krävs det rätt gedigna prylar. Lägg därtill att du drillar fisken i stark ström. Starka muskler som får extra skjuts av trycket från vattnet kräver både list och rätt utrustning.

 • Spinntackel för fluga Spinnflugetacklet är lika enkelt som genialiskt i sin konstruktion, om än något kraftigt i utförande.
 • Med ett sänke i rätt vikt för rådande ström och djupet på fiskeplatsen kan du effektivt fiska av strömsträckan med spinnspö och fluga.
 • Tacklet påminner mycket om ett klassiskt “Paternoster tackel” Gör enligt följande: Huvudlinan, alltså linan från din rulle knyts i ett trevägslekande.

I lekandets andra ögla, den som pekar nedåt knyter du en 20 till 40 centimeter lång lina av nylon. Ungefär 0,35 till 0,45 millimeter i diameter brukar räcka. Här fäster du sedan sänket. Vanligtvis används slanka vikter som kallas “slangsänken” vilka inte fastnar lika enkelt i botten som päronsänken.

Slangsänken finns både som bly och miljösänken. I vissa älvar är det endast tillåtet med de sistnämnda. Vikten på sänket varierar beroende på vattenföringen, mer om detta längre ner. I sista öglan på lekandet fäster du en längre tafs av nylon eller fluorocarbon. I de utbygda älvarna där spinnfluga är vanligast som metod för att få lax på kroken bör tafsen aldrig understiga 0,45mm och längden bör vara ca en spölängd.

I änden på tafsen knyter du flugan. Tubflugor eller flugor bundna direkt på enkelkrok är en smaksak dock är det viktigt att kroken är rätt dimensionerad och ej för klen. Vilken fluga som är bäst har inget självklart svar. Det bästa brukar vara att snacka med de lokala fiskarna om vilka flugor som funkar.

 • En svart fluga med lite silverblänk brukar dock ofta gå hem oavsett älv.
 • Bra linor till Laxfiske Allt du behöver för spinnflugetacklet finner du här Utrustningen Till spinnfisket efter lax i strömmande vatten krävs i de flesta fallen en speciell utrustning.
 • Dels på grund av förusättningarna, tung och djup ström, de ibland tunga vikterna, de långa tafsarna men framför allt chansen till utomordentligt stor och stark fisk! De spön som används till den här typen av fiske är långa, vanligen kring 12ft och klassade för vikter upp över 100g detta för att lätt kunna kasta ut tacklet men även för att på ett effektivt sätt trötta de oftast pigga och starka laxarna som drar iväg i strömt vatten.
You might be interested:  Fiska Gädda I Kallt Vatten?

Vid fiske efter lax är nappen sälsynta och att förlora en lax pga undermålig utrustning är bara onödigt. Spön i längder från tio till tretton fot med kastvikter upp emot 120 till 180 gram är helt klart att föredra. Spölängd och kastvikt varierar beroende på vilken älv du fiskar i.

 • Spölängden krävs för att hantera de långa tafslängderna men även för att på ett effektivt sätt trötta stor fisk som dragit iväg med mycket lina.
 • Det går att kasta även med ett kortare spö, men flugan kommer ligga på marken bakom dig när du laddar spöet, och ju kortare spö du har, desto mer kommer kroken att fastna i grenar och annat bråte.

Rullen bör komplettera spöet i kraft och linkapacitet. En stor lax i stark ström kan snabbt dra många meter lina från spolen. Det är multi eller spinnrullen som är vanligast längs älvarna, dels för linkapaciteten men även för att de på ett bättre sätt hanterar de tjocka linorna vid kast och de är som regel utrustade med kraftfullare broms än en haspelrulle.

Ontrollen via tummen är en annan fördel med multirullen, att enkelt kunna släppa lina där det behövs för att hålla bottenkontakt är en ett plus. Det viktigaste att tänka på när du väljer rulle till laxfisket är att den verkligen rymmer tillräckligt med lina och som riktmärke är ha minst 150m lina på spolen.

I mindre älvar med mindre vattenföring kan du klara dig med en lite lättare utrustning och kortare spön. Angående valet av lintyp, flät eller vanlig nylon råder delade uppfattningar. I vissa älvar så är det dessutom förbjudet att fiska med flätlina. Om du råkar fastna i bottnen, vilket är rätt vanligt, är tanken att tafsen mellan lekande och sänke ska ha lägst brottstyrka, och därefter tafsen mellan lekande och bete.

Detta för att huvudlinan inte ska gå av först. Använd alltid en rymlig håv med långt skaft och stormaskigt nät. De stora maskorna gör det enklare att håva i strömt vatten, och det långa skaftet hjälper dig att håva bland större stenar. Ta alltid med dig ordentligt med sänken, krokar, flugor, lekanden och tafsmaterial då man tyvärr fastnar ofta.

I vissa vatten är det även bra att använda vadare för att komma ut en bit från stranden och få bättre räckvidd. Här har du allt du behöver för att fiska lax med spinnfluga Enkelt men tålamodskrävande Att fiska lax i älvarna kräver tålamod. Laxen går upp för att leka och tappar successivt aptiten och därmed huggviljan.

 1. I början, kring maj månad, är laxen alldeles silverblank efter ett liv ute till havs.
 2. De har dock kvar en del av sina instinkter att äta och det är enklare att få dem på kroken.
 3. I älven slåss de om de bästa ståndplatserna och kan attackera sina artfränder, vilket troligtvis är anledningen till att de sporadiskt även nyper tag i en fluga längre fram på säsongen.

Fiskemetoden handlar till stor del om att du placerar flugan rätt, om och om igen tills en lax blir irriterad nog att hugga. Huggperioder kan infinna sig när vattenflödet ändras och laxen börjar röra på sig. Aktiviteten ökar och de måste återigen slåss om ståndplatserna.

 • En plötslig ökning i vattenflöde syns ofta i fångsttabellen.
 • Tekniken är teoretiskt enkel.
 • Du kastar rakt ut, spärrar spolen när sänket når bottnen och låter sedan strömmen föra tacklet nedströms.
 • När strömmen fört tacklet ned mot älvkanten vevar du upp och kastar om.
 • Eftersom flugan är lättare än sänket så möter den laxen först, som en liten fisk som simmar mot strömmen men inte orkar ta sig framåt.

En mycket viktig detalj vid den här typen av fiske är vikten på sänket. Sänkesvikten avgör hur snabbt flugan kommer fiska i strömmen. Vikten ska vara lätt nog så flugan får fart, men tung nog så att du har bottenkontakt. Som nybörjare är det svårt att veta vad som är lagom och att be om hjälp eller tips av någon mer erfaren kan göra stor skillnade för dina chanser att lura en lax.

Det är i de allra flesta fall bättre med ett för lätt sänke än ett allt för tungt. Med det lätta sänket är farten högre och just farten är ofta utslagsgivande. Om du märker under utfiskningen av kastet att ditt tackel liksom “ankrar” där ute i strömmen så är sänket för tungt och därmed är den svepande farten allt för långsam.

Släpps det 100 kubikmeter i timmen kan det tex krävas sänken på 30 till 40 gram, vid 200 kubikmeter i timmen 50 till 60 gram osv. Att ha koll på dessa tillsynes små detaljer är en stor del av förklaringen till varför vissa “storfiskare” oftare får lax på kroken.

 • Vassa flugor som laxen älskar hittar du här,
 • Turordning och lokala fiskeregler Det är ofta många som fiskar på en och samma sträcka, särskilt nedströms kraftverken.
 • Här fiskas det alltid i turordning.
 • Den som står längst nedströms kastar först, sedan nästa och så vidare.
 • Detta är viktigt för att tacklen inte ska trassla sig.

Fastnar du i botten måste du snabbt rycka loss tacklet. När någon får fisk vevar alla andra upp så fort som möjligt. Turordningsregeln kanske låter lite knepig, men den är enkel och du lär dig fort genom att titta hur andra gör. Läs de lokala fiskereglerna noga! Alla älvar har sina egna regler och det är viktigt att följa dem.

Maxmått, återutsättning av fenklippt lax eller inte? Max krokstorlek? Får man bara använda nylonlina eller är flätlina tillåtet? Tänk på att du alltid måste släppa tillbaka en felkrokad fisk en regel utan undantag! Natur eller betong Ett fåtal älvar i Sverige är ännu inte utbyggda med vattenkraft, bland annat Torne älv.

Här går laxen upp till sina lekplatser och hittar de naturliga ståndplatserna längs resan. Laxen är således utspridd och du behöver lära känna älven lite för att hitta fisken. Kända betongälvar, bland annat Indalsälven med Bergeforsens vattenkraftverk, Göta älv med Lilla edets vattenkraftverk och Lagan med Laholms vattenkraftverk fungerar annorlunda.

I dessa älvar går laxen upp och möter betongdammar. I Lilla edet finns en laxtrappa som fungerar dåligt, men i Laholm och Bergeforsen är det tvärstopp. Detta resulterar i att laxen ansamlas i ståndplatser en bit nedanför dammarna vilket medför att fisket blir betydligt enklare. Laxfiskarens ordlista Huvudlina: Är den lina du har på din rulle Paternostertackel: Ett klassiskt trevägstackel med sänke.

Tafs: En utbytbar bit lina som oftast har slutliga kontakten med bete och sänke. Multirulle: En rulle som fästs på ovansidan spöet med vinkelrät spole. Spolen roterar vid utkast. Rullen har oftast ett antal olika bromsar som kan ställas in före kast. Haspelrulle: En rulle som hänger under spöet.

Spolen roterar inte vid kast. Slangsänke: Ett avlångt sänke vars överdel är tillverkad av plastslang. Päronsänke: Ett sänke i formen av ett päron. Miljösänke: Ett sänke som inte innehåller miljöfarliga tungmetaller. Tubfluga: En fluga som är bunden på en tub. Kastvikt: Berättar vikten på betet som spöet hanterar.

Flätlina: En lina som är spunnen av ett antal olika kevlartrådar. Nylonlina: En lina som består av endast en solid tråd i nylon. Fluorocarbon: Åldersbeständig och stark monolina. Felkrokad fisk: Fisk som krokats utan att den tagit betet. Tex i en fena Fenklippt: På den odlade laxen klipps fettfenan.

Kan man äta norsk odlad lax?

Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar. Men det är inte alltid tydligt för konsumenter hur det faktiskt ligger till – hur fiskarna har det och vad maten innehåller.

Vad hugger lax på?

Tjena! Jag undrar varför laxen hugger på en fluga? Det finns olika flugor till olika förhållanden,soligt väder,mulet väder, hög/låg älv, varm/kall älv, klar/skitig älv. Jag binder bra flugor och lägger ner riktigt mycket energi i min flugbindning. Jag fiskar teoretiskt rätt vad gäller djup,storlek och färg på fluga men jag får ingen lax.

 • Då fiskar jag teoretiskt fel bara för att göra tvärt om mot hur man borde fiska, fortfarande ingen lax.
 • Sedan provar jag mer flugor i asken, utan resultat.
 • Ibland behöver flugan ha starkare färger för att laxen ska se den tex i en skitig älv, men det betyder ju inte att den hugger för det.
 • VAD triggar laxen till hugget? En lax kan ju stå och blänga på hur många förbipasserande flugor som helst utan att hugga.

Vad är grejen? När och varför behagar laxen hugga ibland????? Jag börjar bli rejält knäckt nu efter allt kastandes med flugspöt och noll respons från laxen. Finns det någon som förstår sig på denna fisk?? Mvh Tommy

Kan man fiska lax med kastspö?

Laxfiske i strömmande vatten – Vid spinnfiske med kastspö är de vanligaste betena skeddrag, kustwobblers, spinnare, wobblers och olika typer av flugor. Flugorna kastar man med hjälp av en kastdobb/bombarda. En annan variant är att ha ett sänke längst ner som lägger sig på botten med tubfluga fladdrande en bit över.

Vilket bete är bäst för lax?

Här kommer klubben att lämna lite olika tips på fluga och drag och hur man kan fånga en fet lax, havsöring, öring eller rengbåge inom Löftaånsfiskvårdsförening. – Under tiden lite mer generella tips om hur du kan fånga fisken i Halland. Hur fångar man lax (fluga).

 1. Då de halländska laxåarna är ganska sina, räcker det oftast med ett 11 fots enhandsspö i klass AFTM 9-11.
 2. Vissa föredrar ändå tvålhandsspö.12-15 fot långa, vilket är en fördel i mycket högt vattenstånd.
 3. Under vår- och höstfisket är fiske med intermediate eller sjunklina bäst.
 4. Vid vattentemperatur över 12 grader kan man gå över till flytlina, vilket ger en extra dimension vid kast och drillning.

Flugvalet är ofta en fråga om tycke och smak. De halländska åarnas humusfärgade vatten gör, att flugor i brunt, rött, orange, svart och fluorescerande färger med krokstorlek 2-8, är bra val. Det allra viktigaste är dock, att fiskaren tror på flugan som han använder.

Dessutom måste flugan vara i vattnet, annars blir det ingen fisk! Hur man fångar lax med (spinnare) Spinnspö, ca 8,5-10 fot, gärna halvaktion för att ge känsla i fisket och medelstor haspel eller multiplikatorrulle. Lina 0,35-0,45 mm. Som bete fungerar 20-40 grams drag t.ex. Koster, Salar, Möresilda, samt olika modeller av wobbler i skarpa färger typ Jensen och Killer.

You might be interested:  Vilken Fisk Får Jag Äta Som Gravid?

På sommaren blir ofta vattnet för varmt för att fisken skall vara huggvillig. Då kan det löna sig att prova med olika typer av halländska spinnare t ex Myrspinnaren. Tunaspinnaren ar också mycket omtyckt då den p.g. av sin höga vikt och kommer ner i djuphålorna där fisken ofta står.

Spinnfluga är annars den metod som brukar ge bäst utdelning. I en trevägslekare fäster man ett lagom tungt sänke. Från en av öglorna knyter man en tafs på ca en meter och i änden en stor tubfluga. Detta fiskesätt lämpar sig bäst på djupt vatten med hård ström. Man låter tacklet studsa nedströms utmed botten.

Genom upprepade lyft i spöet erhåller flugan en lockande gång i vattnet. Man kan även meta lax med mask eller räka. Räkmete är speciellt populärt i Ätran inom Falkenbergs stad. På laxbron är det ofta titt mellan räkmetarna. Använd ett spinnspö halvaktion samt haspel eller multirulle och 0,40 mm lina.

I änden på tacklet fäster du kroken i storlek omkring 1,O. För in kroken genom räkan från sidan, och därefter tillbaka. Genom detta roterar räkan meden lockande gång i vattnet. På linan, ca en halv meter från betet fäster du en tyngd, vars storlek anpassas efter vattenföringen. Kustfiske – havsöring, horngädda, m.fl,

(bra info) Bra öringfiske är från mars till mitten av maj samt från augusti till mitten av september. I mars när vattnet fortfarande är kallt och om det är soligt väder är fisket oftast bäst mitt på dagen Längre fram på våren ger ofta tidig morgon och sen kväll bäst resultat.

På sommaren går det att fiska havsöring på natten när fisken söker sig in på grundområdena för att jaga. Detta fiske ställer stora krav på fiskaren, då fisket sker i mörker. Fiska aldrig ensam nattetid! Mulet väder, samt grumligt vatten i solsken, gör fisken mindre skygg. Vinden betyder mycket för fiskelyckan.

Lagom pålandsvind är, eftersom det medför avvikelser i vattnet och strandnära föda åt fisken. Stiltje ger sällan fisk. Även längre perioder med frånlandsvind brukar ge dåligt fiskeresultat. Horngäddan kommer till Halland i maj och stannar fram till augusti -september.

Bästa fisket har du soliga dagar i maj och juni. Spinn: 7- 10 fot längt spinnspö med halvaktion ger känsla i fisket. Använd gärna haspelrulle med 0,25- 0,30mm lina. Små lätta avlånga drag eller wobbler i silverfärg brukar vara gångbara. Satt gärna en liten tubfluga eller streamer som upphängare en halv meter framför betet.

I början på säsongen är fisken ofta trög. Da fungerar långsam inspinning bäst. När vattnet blivit varmare är öringen mer aktiv och då fungerar snabb intagning av betet bättre. Fiska med spinnstopp så att draget emellanåt fladdrar ner mot botten. Ofta kommer hugget när inspinningen åter påbörjas.

 1. För att lättare kroka horngäddan, bör du fästa kroken i en decimeterlång tafs efter draget.
 2. Fluga: Flugspö AFTM 6-8,9-12 fot.
 3. I början på säsongen kan sinktip, intermediate eller lätt sjunkande lina användas eftersom fisken är trög och gärna går djupt.
 4. I takt med stigande vattentemperatur bör man övergå till flytlina, med snabb ryckig intagning riv små färgglada streamers i krokstorlek 4- 8.

Tafsen bör vara ca 3 m lång och taperad ner till 0.25 mm. Ett tips är att använda polaroidglasögon. Då kan man se eventuella fiskar som följer efter betet. Kanske kan man lura fisken till hugg genom att byta fluga eller variera fisket. Källa: Länsstyrelsen i Hallands län, Hallandsturist och Landstinget i Halland

Varför ska man inte äta odlad lax?

Den odlade laxen – giftig eller inte? Vi har gått till botten med laxen. – Food Pharmacy I höstas släpptes en dokumentär som heter i vilken det framgår att odlad lax från Norge innehåller höga halter av olika miljögifter. Alltså, dokumentären är fruktansvärt äcklig.

 1. Man vill aldrig mer äta odlad lax i hela sitt liv.
 2. Den främsta orsaken till att den odlade laxen innehåller så mycket miljögifter är att fiskfodret som laxen utfordras med innehåller fisk från Östersjön, världens mest förorenade hav.
 3. I Östersjön förekommer höga halter av både dioxin och PCB och problemet med dessa kemikalier, utöver att de anses vara både hormonstörande och cancerframkallande, är att de inte försvinner ur kroppen utan lagras i både fiskens och människans fettvävnad.

Och lax, som ju som bekant är en fet fisk, har således en särdeles god förmåga att lagra dessa ämnen (ironiskt nog innehåller odlad lax dessutom 14,5-34% fett, jämfört med vild lax som innehåller 5-7%). Vad som dock inte framgick riktigt i dokumentären var om detta bara gällde den konventionellt odlade laxen eller även den KRAV-märkta? Den sköts längre och längre in i frysen till förmån för krokfångade djuphavstorskar och frysta ärtor.

Här är svaret. Är det någon skillnad mellan KRAV-märkt odlad lax och konventionellt odlad lax? Fodret

Den största skillnaden mellan KRAV-märkt odlad lax och konventionellt odlad lax är fodret. Fodret som ges till den KRAV-märkta laxen är ekologiskt och hållbart. Det består av ekologiska vegetabilier och fiskrens eller fisk som inte används som människoföda.

Fisk och fiskrens i fodret till de KRAV-certifierade laxarna kommer inte från Östersjön utan från fabriker i Norge och Skottland som fiskar på Norska fiskevatten samt utanför Skottland. Det finns inget som förbjuder att fiskrens skulle kunna komma från Östersjön, men däremot finns det gränsvärden för tungmetaller.

Fiskfodret får inte heller innehålla genetiskt modifierade organismer (GMO) och inga kemiska färgämnen eller andra konstgjorda tillsatser är tillåtna i fodret. Tillsatser såsom vitaminer, mineraler, antioxidanter och färgämnen ska ha naturligt ursprung eller vara så nära sin naturliga form som möjligt.

I “Er fisk Sundt”? framkom att vissa producenter av fiskfoder t ex använder antioxidanten ethoxyqin vid framställningen av fodret. Foder till KRAV-godkända fiskar får inte innehålla ethoxyqin. Fodret som ges till KRAV-märkt odlad lax består till hälften av fiskrens och kasserad fisk, och den högre andelen av fiskrens och kasserad fisk i fodret till KRAV-märkt odlad lax är en av anledningarna till att sammansättningar av fettsyrorna omega 3 och omega 6 är bättre i ekologiskt odlad lax är än i konventionellt odlad (där proteinet till 70% kommer från vegetabilier och bara 30% från fiskrens och kasserad fisk).

Kemikalier Andra viktiga fördelar med ekologisk produktion är att kassarna som fisken odlas i inte får impregneras med kemikalier som bland annat innehåller koppar. Istället rengör man nätkassarna maskinellt eller för hand vilket både vatten och djurliv vinner massa på.

Överhuvudtaget ska odlingskassarna alltid placeras på lämpliga platser för odling och även i relation till risk för att laxarna rymmer. Läkemedel Den problematiska laxlusen hålls mestadels i schack med hjälp av läppfiskar som äter laxlöss på laxen. Laxlusen får inte behandlas med kemiska bekämpningsmedel, vilket fortfarande förekommer i konventionell produktion.

KRAV:s grundprincip angående läkemedel är att man ska göra allt man kan för att förebygga ohälsa och sjukdom för alla djur som hålls av människan. Om ett djur trots det blir sjukt, så ska det behandlas. Efter behandling kan det bli aktuellt med karenstider.

All behandling ska dokumenteras. Om det blir för mycket behandlingar, så kan produktionen till slut underkännas, pga att det förebyggande arbetet inte fungerar. Man ska göra allt man kan för att förebygga att läkemedel kommer ut i miljön. Livsmiljö Även fisktätheten i nätkassarna skiljer sig åt mellan ekologisk och konventionell produktion.

I ekologisk produktion får det vara max 10 kilo biomassa per kubik. Maxgränsen i konventionell produktion är 25 kilo. Så, är KRAV-märkt odlad lax bättre än konventionellt odlad lax? Svar ja, den är mycket bättre för både miljön och hälsan Ur miljösynpunkt kan det dock vara intressant att veta att Naturskyddsföreningens ställer sig kritiska till all odling av fisk då närmiljön tar skada av läckage av näring från odlingarna.

 1. Även laxlusen är ett problem då den sprider sig till de vildlevande släktingarna.
 2. Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen, har gjort följande uttalande om ekologiskt odlad lax: “En ekologisk märkning, ur miljösynpunkt, garanterar inte att en produkt är problemfri utan markerar att av alla produkter i en viss kategori så är denna produkt bäst i klassen”.

WWF väljer att rödlista odlad lax, samt att vara försiktig med lax från Östersjön samt odlad lax från Nordeuropa. Däremot ger de grönt ljus för odlad KRAV-märkt lax. Vild lax är rödlistad hos WWF och bör undvikas helt då den kommer från överfiskade bestånd.

 1. Många matvarubutiker, som till exempel Coop, säljer inte vilt fångad lax alls.
 2. WWF:s kategorisering är gjord med hänsyn till miljön.
 3. Och ur hälsosynpunkt då? Livsmedelsverket menar att det liksom i de flesta livsmedel från djurriket finns låga halter av miljögifterna dioxin och PCB i odlad lax, och att halterna är så pass låga att Livsmedelsverket inte bedömer att de måste ge särskilda råd om den odlade laxen.

Men, efter att ha sett “Er fisk sundt?” kan vi ändå inte låta bli att fråga oss om det inte är dags för Livsmedelsverket att se över sina rekommendationer kring odlad lax som inte är KRAV-certifierad? Källor: KRAV Johan Cejie Kajsa Örjavik http://www.krav.se/bara-glada-laxar-i-kassen http://www.krav.se/njut-av-krav-markt-lax Foderreglerna för KRAV-märkt lax: http://www.krav.se/node/75613 Mer information kring fodret: http://www.krav.se/node/75844 KRAV vattenbruksregler för lax (som till viss del handlar om hälsa): http://www.krav.se/node/75637 Mer specifika regler kring hälsa, djurskydd, läkemedel och sjukdom på vattenbruk: http://www.krav.se/node/75624.

Beauty Comes Clean http://beautycomesclean.se/blogg/201411/darfor-kommer-jag-aldrig-mer-ata-odlad-lax-eller-sushi-pa-restaurang Naturskyddsföreningen http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/ekologisk-odlad-lax/ WWF http://www.wwf.se/wwf/1216219-skresultat?module_search_words=fiskguide Livsmedelsverket http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/ http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/gravida/ http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/vuxna/fisk/ Odlad lax – frågor & svar http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/fisk-och-skaldjur/rad-om-odlad-lax/ Mer information om PCB och dioxiner: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/ : Den odlade laxen – giftig eller inte? Vi har gått till botten med laxen.

– Food Pharmacy

Hur lång tafs vid laxfiske?

Rekommenderat tafsmaterial bör ligga mellan 0,35 mm till 0,45 mm monofil eller fluorcarbon, även här är flugstorleken och vattenföringen avgörande.

När är laxen lovlig?

1 oktober–31 mars.

Var kan man fiska lax i Skåne?

Fiska i nordvästra Skåne Det är något speciellt och avkopplande med att fiska. Nordvästra Skåne bjuder på utmärkta fiskemöjligheter i åar, sjöar och havet. Här nedan listar vi några utvalda fiskeplatser. Foto: Fiske på Söderåsen, Anders Ebefeldt studio-e.se Var Kan Man Fiska Lax I Sverige Rönne Å: Rönne å slingrar sig genom Ängelholm, Klippan och Åstorp och bjuder på bra fiske för bland annat lax och havsöring. Förutom bra fiske är naturen runt ån rogivande och ger en känsla av Skånes amazonas. Glöm inte fiskekort! Foto: Rönne å, Ängelholm, Atelje Lena Var Kan Man Fiska Lax I Sverige Fiske i sjö vid Örkelljunga: Runt Örkelljunga finns det flera olika sjöar att välja mellan för fiske. Här fiskas det mycket gädda och aborre. Glöm inte fiskekort. Foto: Åsljungasjön Var Kan Man Fiska Lax I Sverige Fiske vid Söderåsen: Runt vackra Söderåsen finns det fler olika fiskeställen att välja mellan. Fiska i åar, dammar och sjöar. Foto: Fiske i Odensjön, Michael Tannus : Fiska i nordvästra Skåne

Var kan man fiska lax i Stockholm?

Stockholms stad Publicerad: 2020-05-07 17.06 Mitt i centrala Stockholm finns länets mest artrika fiskevatten. Mer än 30 olika arter, till exempel gädda, mört och gös, simmar i vattnet mellan Stadshuset och Blockhusudden. Och sedan fiskutsättningen den 4 maj simmar 33 000 nya laxar och öringar i vattnet.

Ett tydligt vårtecken är när fiskbilen som transporterar fiskarna kommer till Stockholms ström i centrala Stockholm för att sätta ut lax och öring. Det bidrar till att fiskebeståndet hålls intakt. – Vi är jätteglada för stockholmarna och alla som besöker staden att det unika lax- och öringsfisket kan fortsätta mitt i city, säger Sverker Lovén, Stockholms stads fiskekonsulent.

Vid fiskutsättningen samlas vanligtvis intresserade stockholmare och turister. I år valde dock Stockholms stad, tillsammans stadens partner Fortum och Heba Fastighets AB, att sända händelsen via YouTube med anledning av den pågående pandemin.

Hur vet jag var jag får fiska?

På svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta. Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Related Post