Var Finns Lax I Sverige?

Var Finns Lax I Sverige
Lax (Salmo salar) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Var finns vild lax?

Förekomst – Laxen finns i vilt tillstånd i norra Atlanten, Östersjön, vissa sjöar i norra Europa och i Nordamerika. Stillahavslaxen är en släkting. Praktiskt taget all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge. En mindre del utgörs av stödutsättningar av frisimmande lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax.

Finns det lax i Stockholm?

Stockholms stad Publicerad: 2020-05-07 17.06 Mitt i centrala Stockholm finns länets mest artrika fiskevatten. Mer än 30 olika arter, till exempel gädda, mört och gös, simmar i vattnet mellan Stadshuset och Blockhusudden. Och sedan fiskutsättningen den 4 maj simmar 33 000 nya laxar och öringar i vattnet.

Ett tydligt vårtecken är när fiskbilen som transporterar fiskarna kommer till Stockholms ström i centrala Stockholm för att sätta ut lax och öring. Det bidrar till att fiskebeståndet hålls intakt. – Vi är jätteglada för stockholmarna och alla som besöker staden att det unika lax- och öringsfisket kan fortsätta mitt i city, säger Sverker Lovén, Stockholms stads fiskekonsulent.

Vid fiskutsättningen samlas vanligtvis intresserade stockholmare och turister. I år valde dock Stockholms stad, tillsammans stadens partner Fortum och Heba Fastighets AB, att sända händelsen via YouTube med anledning av den pågående pandemin.

Var rensas norsk lax?

Publicerat tisdag 21 oktober 2008 kl 04.00 Fisk som odlas i Norge, eller fiskas i Barents hav i Nordostatlanten skickas ofta till Kina och Thailand för att paketeras innan den hamnar i svenska butiksdiskar. Men få konsumenter känner till det eftersom texten på förpackningarna är minimal.

Mycket av den lax och regnbågslax som är odlad nästgårds i vårt västra grannland Norge, skickas sedan till andra sidan jordklotet till Thailand där den fileas och paketeras och sedan skickas den tillbaka samma väg, en resa på totalt över 1 600 mil fågelvägen. En stor del av den torsk som fångas i Barents hav skickas på samma sätt till Kina, innan den hamnar i svenska butiksdiskar.

Sveriges Radio har varit ute i 155 butiker runt om i landet och i 110 butiker från alla butikskedjor hittade vi lax eller regnbåge som paketerats i Thailand. De flesta handlare vi talat med är lika okunniga om detta som konsumenterna. – Det känns lite märkligt att norsk lax är packad i Thailand, säger Mathias Karlsson, butikschef på Willys i Katrineholm.

Känner du att du kan stå för det egentligen? – Nej. Findus är en av de leverantörer som skickar sin fisk med båt till andra sidan jordklotet. – Mentalt förstår jag att det är väldigt svårt att ta in, men transporten går med stora containerfartyg och vi har fått gjort beräkningar på miljöeffekten och det visar sig att tack vare det högre utbytet så kompenseras den längre transporten så att det blir miljöneutralt, säger Inger Larsson som är fiskeansvarig på Findus Sverige.

Men Svante Axelsson generalsekreterare i Svenska naturskyddsföreningen är starkt kritisk till de långväga transporterna. – Det är ju lite chockartat att höra att man håller på och transporterar runt mat på klotet på det här sättet. När vi samtidigt har en klimatdebatt som innebär att vi måste minska utsläppen av koldioxid dramatiskt, säger Svante Axelsson.

Har vi lax i Sverige?

Lax Illustration: Wilhelm von Wright

Allmän information om fiskeregler hittar du på sidan Regler och information om laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare finns på sidan

I Sverige finns cirka 40 bestånd av vild lax, det vill säga naturligt reproducerande bestånd utan någon odling av laxungar. Miljöförhållandena i varje enskild älv och i Östersjön, Atlanten och Vänern påverkar laxbestånden liksom fisket både i älven, i havet och Vänern. När livsvillkoren för laxbestånden förändras påverkas också laxens hälsa, från bestånd till bestånd och mellan olika år.

När det gäller fiskförvaltningen lämnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, underlag till regeringen om förhandlingar inom den gemensamma fiskeripolitiken i EU.HaV har rätten att besluta om regler för fisket i havet, i Vänern och för samtliga vattendrag med lax, det omfattar såväl yrkes- som fritidsfiske efter lax.HaV har också ansvar för kontroll av yrkesfiskets landningar och rapportering av fångster medan Kustbevakningen har ansvar för kontroll av fisket till havs. används bland annat för att stödja fisketillsyn i vattendrag med lax.HaV har inget uppdrag att bedriva forskning och har inget eget forskningsanslag att fördela. Vi arbetar på flera andra sätt för att forskning som är viktig för HaV:s arbete, bland annat fiskförvaltningen, ska genomföras.

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen. Publicerad: 16 februari 2021 Vi har samlat information om laxbestånden i svenska vatten, HaV:s arbete med laxförvaltning och vår roll i forskningen om till exempel laxhälsa i ett antal frågor och svar.

 • I Sverige finns cirka 40 bestånd av vild lax, det vill säga naturligt reproducerande bestånd utan någon odling av laxungar.
 • Vildlaxen leker i vattendrag där laxungarna växer upp under 2-6 år innan de som laxsmolt (vid cirka 15 centimeters längd) vandrar ut i Östersjön, i Atlanten eller Vänern för att växa sig stora och efter några år återvända till sin födelseälv för lek.16 älvar med vildlaxbestånd mynnar ut i Östersjön, drygt 20 vattendrag med vildlax mynnar ut i Kattegatt och Skagerrak och två älvar med vildlax mynnar ut i Vänern.

Miljöförhållandena i varje enskild älv och i Östersjön, Atlanten och Vänern påverkar laxbestånden liksom fisket både i älven och i havet och Vänern. När livsvillkoren för laxbestånden förbättras mår laxbeståndet bättre och omvänt när livsvillkoren försämras.

 1. Därför varierar det hur laxen mår, från bestånd till bestånd och mellan olika år.
 2. Generellt så har laxbestånden i Norrland förbättrats kraftigt under de senaste tio åren men för några bestånd har den positiva utvecklingen brutits.
 3. Det gäller särskilt i Vindelälven där beståndet kraftigt försämrats.
 4. Laxbestånden i södra och västra Sverige visar få eller inga tecken på att förbättras trots omfattande fiskevårdsåtgärder och reglering av fisket.

Laxbestånden i Vänern är mycket svaga och har varit så under många år. Publicerad: 29 oktober 2018 Från de svenska älvarna med vildlaxbestånd vandrar det årligen ut cirka tre miljoner laxsmolt. Ett laxsmolt är en laxunge som under några år i vattendraget nått en längd av cirka 15 centimeter och som vandrar nedströms och ut i havet/Vänern.

 • De svenska Östersjöälvarna producerar årligen drygt 2 500 000 laxsmolt, älvarna på västkusten producerar cirka 150 000 laxsmolt och älvarna i Vänern cirka 5 000 laxsmolt.
 • Därutöver sätts odlad laxsmolt ut i älvar med vattenkraft och där den naturliga produktionen av laxungar förstörts.
 • I utbyggda älvar i Östersjön sätts det årligen ut cirka 1 800 000 laxsmolt, i vattendrag på västkusten 150 000 laxsmolt och i Vänern 250 000 laxsmolt.
You might be interested:  Hur Länge Kan Räkor Stå Framme I Rumstemperatur?

Överlevnaden för laxsmolt som vandrar ut i havet/Vänern och sedan återvandrar som vuxen lax till hemälven varierar mellan olika bestånd och mellan åren. Normalt ligger överlevnaden på några procent. Den höga dödligheten beror främst på att de äts av andra fiskar särskilt under första tiden i havet samt säl och fågel. Var Finns Lax I Sverige Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Var Finns Lax I Sverige Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Publicerad: 29 oktober 2018 För att bedriva yrkesmässigt fiske i havet eller Vänern behövs en fiskelicens. För fritidsfiske i havet och i Vänern varierar reglerna för fisket. Svenska och utländska medborgare får med begränsning av tillåtna redskap fiska lax utmed kusterna utom i Norrland.

För laxfiske på enskilt vatten utmed norrlandskusten behövs fiskerättsägarens tillstånd. På finns information om regler för fritidsfiske i havet och i Vänern. För allt fiske i vattendragen behövs tillstånd från fiskerättsägaren för att fiska. I de flesta vattendrag går det att köpa fiskekort. Publicerad: 29 oktober 2018 Bestånden i älvarna i Norrland har generellt förbättrats stadigt under den senaste tioårsperioden främst pga att yrkesfiskets kvoter för laxfiske mer än halverats och för att yngeldödlighet, så kallad M74-dödlighet har reducerats.

Omfattande åtgärder för att återställa laxens livsmiljö efter epoken med flottledsrensning av älvarnas botten och stränder har också betytt mycket. Bestånden i mellersta och framförallt södra Sverige har inte förbättrats trots att fisket minskat. Sannolikt beror det på miljöförhållandena i vattendragen. Var Finns Lax I Sverige Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10. Utvecklingen för vildlaxbestånden i Västerbottens och Västernorrlands län Var Finns Lax I Sverige Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10. Utvecklingen för vildlaxbestånden i Gävleborgs län Var Finns Lax I Sverige Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10. Utvecklingen för vildlaxbestånden i Kalmar och Blekinge län Var Finns Lax I Sverige Fig. Utvecklingen för vildlaxbestånden beskriven som produktion av laxsmolt i tusental. Observera att att skalorna på Y-axeln skiljer mellan figurerna. Källa: ICES WGBAST Report 2018, ICES CM 2018/ACOM:10. Publicerad: 29 oktober 2018 Laxbestånden på svenska västkusten har försvagats under den senaste tioårsperioden.

Detta trots omfattande åtgärder för att förbättra miljöförhålllandena i vattendragen och reglering av fisket både i Atlanten, på svenska västkusten och i vattendragen. Det beror främst på att en allt mindre andel av de laxungar som vandrar ut i Atlanten för tillväxt överlever och återkommer till sin hemälv.

Orsaken är förändring av havsmiljön i norra Atlanten med förändring av tillgång på föda och konkurrens från andra fiskarter som följd av det. Under senare år finns en tendens på ökad dödlighet för vuxen lax som återvandrar för lek men inte i samma utsträckning som i Östersjöns älvar.

 1. Publicerad: 29 oktober 2018 Det finns två laxbestånd i Vänern som leker i Klarälven respektive Gullspångsälven.
 2. Båda bestånden är mycket svaga på grund av att vattenkraftutbyggnaden allvarligt skadat laxens livsmiljö och hindrar vandring förbi kraftverken.
 3. Beståndet i Klarälven upprätthålls delvis genom kompensationsodling och utsättning vid nedersta vandringshindret samt flyttning av lax till uppströms belägna lekområden.

Publicerad: 29 oktober 2018 Orsakerna till senare års ökad dödlighet på lax, särskilt i Östersjön, är sannolikt flera samverkande faktorer som varierar mellan olika laxbestånd. En gemensam nämnare för samtliga laxbestånd i Östersjön är att laxen från dessa vandrar ner till södra Östersjön för att växa sig stora innan de återvandrar till sin hemälv.

HaV identifierar kontinuerligt behov av ny långsiktig kunskap och deltar i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för myndighetens verksamhet.Vi etablerar långsiktiga samarbeten med forskningsfinansiärer, expertmyndigheter och universitet.Vi samverkar med internationella forskningsfinansiärer genom att visa på de behov av forskning som HaV ser behövs.Vi tillgängliggör också resultat från forskning, analyser och utredningar genom seminarier, nyhetsbrev och publikationer.Vårt bibliotek finns öppet för allmänheten. Där kan man till exempel få hjälp med att söka i databaser efter forskningsartiklar.

Publicerad: 29 oktober 2018 Våra tre verktyg i förvaltningsarbetet är lagstiftning, fördelning av anslag samt information och samverkan. Genom lagstiftning, miljö- och fiskelagstiftningen, inför vi föreskrifter till skydd för laxens livsmiljö och bestämmelser för fiske.

 • Inom fiskets område har vi också ansvar för kontroll och uppföljning av yrkesfisket.
 • Anslag 1:11 Åtgärder till Havs- och vattenmiljön används för datainsamling, kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder för bevarande och restaurering av laxbestånden och deras livsmiljöer samt för förvaltningsåtgärder, till exempel fiskereglering, skydd av lekområden och uppväxtmiljöer.

Sedan 2013 har vi till exempel förbjudit fiske med långlina och krok i Östersjön. Skälet är att vi vill utgå från behoven hos varje enskilt bestånd av lax och i ett sådant fiske går det inte att skydda de svaga bestånden, olika bestånd blandas i fångsten.

 • Svenskt yrkesfiske efter lax sker i dag nästan enbart med fasta redskap nära laxälvarna där laxbestånden i högre utsträckning är separerade från varandra.
 • Det är också lättare att till exempel skilja vild lax från odlad lax på grund av att fettfenan är klippt på odlad lax.
 • Vi har ett nära samarbete med länsstyrelserna och andra myndigheter samt informerar och samverkar med organisationer och intressenter.

Publicerad: 29 oktober 2018 Förvaltningen av laxbestånden sker dels genom EU:s gemensamma fiskeripolitik, dels genom nationell lagstiftning. EU-kommissionen beställer biologisk rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES, och lämnar förslag till total möjlig årlig fångst, så kallad TAC, för yrkesfisket i Östersjön.

EU:s ministerråd beslutar sedan efter förhandlingar hur stor TAC:en ska vara och därmed hur stora medlemsländernas andelar (kvoter) ska vara. Inför förhandlingarna lämnar HaV underlag till regeringen om lämplig kvot för lax och andra gemensamma fiskeregler för samtliga länder. HaV har rätt att inom vissa ramar komplettera och skärpa EU:s beslut om regler för fisket.

Den rätten gäller för fiske i havet, i Vänern, för samtliga vattendrag med lax och omfattar såväl yrkes- som fritidsfiske av lax. HaV kan inte ta beslut som minskar den kvot som EU beslutat men vi kan ta beslut om var, när och hur kvoten får fångas. Yrkesfiske efter lax i havet sker i dag nästan helt med fasta redskap med ryssjor och fällor nära land och främst nära laxälvarna.

HaV har beslutat om bestämmelser i syfte att minska fiske på tidigt återvandrande lax i Bottenviken och öka den odlade fiskens andel i fångsten samt skydda svaga vildlaxbestånd. HaV har också ansvar för kontroll av yrkesfiskets landningar och rapportering av fångster medan Kustbevakningen har ansvar för kontroll av fisket till havs.

Anslag 1:11 till Åtgärder för Havs- och vattenmiljön används bland annat för att stödja fisketillsyn i vattendrag med lax. Publicerad: 29 oktober 2018 Genom beslut om ändrade bestämmelser för fiske finns det möjlighet att minska fisket på laxbestånd som drabbats av ökad miljö- och hälsobetingad dödlighet.

 1. Vi har ansvar för föreskrifter om utsättning av fisk som bland annat är till för att förhindra spridning av sjukdomar och annan påverkan på fiskbestånden samt är remissinstans när Jordbruksverket tar beslut om anläggning av fiskodlingar eller införsel av fisk från utlandet.
 2. HaV ger SVA nya medel för 2018 att göra ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta orsakerna bakom sjuk och död laxfisk i flera vatten.
You might be interested:  Kan Man Frysa Om Tinade Räkor?

Studierna görs bland annat tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet, bland annat för att undersöka kopplingarna till miljöbetingad stress samt vitaminbrist. SVA har även startat ett samarbete med de baltiska veterinärinstituten runt Östersjön för att sammanställa symptom och resultat samt samarbeta kring diagnostik.

 1. Publicerad: 29 oktober 2018 Efter ett möte september 2017 med berörda myndigheter, forskningsinstitutioner, vattenkraftbolag samt miljö- och fiskevårdsorganisationer beslutade HaV att arrangera en större konferens om laxhälsa under 2018.
 2. Ett 50 tal personer från länsstyrelser, vattenmyndigheterna, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, privata sektorn som exempelvis kraftbolagen, universitet, älvvårdsförbund samt miljö- och fiskevårdsorganisationer deltog.

Ett tiotal föreläsare från SLU Aqua, SLU (vilt, fisk och miljö), Linnéuniversitetet, SVA, Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Naturvårdsverket gjorde en nulägesbeskrivning. En uppföljande konferens planeras till 2019 På konferensen deltog forskare som är experter på miljögifter, Östersjöns ekosystem, tiaminets betydelse för lax och andra organismer, laxbeståndens ekologi och status samt myndigheter, branschföreträdare och intresse- och förvaltningsorganisationer.

Onferensen visade på behovet av såväl ökad forskning av orsakerna till den ökande dödligheten på lax, möjliga åtgärder samt på behovet att genomföra beprövade åtgärder för att motverka eller kompensera för ökad dödlighet. I älvar som byggts ut med vattenkraft och där det finns laxodlingar finns till exempel andra möjligheter till åtgärder än i älvar med naturlig produktion av lax.

Konferensen visade också på det stora engagemang som finns kring frågor som rör lax och laxhälsa, alltifrån forskare till myndigheter till kraftbolagen till intresseorganisationer. Det är också tydligt att alla gärna vill hjälpa till att göra något för att bidra till en förändring.

Publicerad: 29 oktober 2018 Brist på tiamin som är ett B1-vitamin är en faktor som förklarar dödlighet på laxyngel strax efter att de kläckts, så kallad M74-dödlighet. Tiaminbrist och M74 problematiken är sedan länge känt. Det råder dock stora frågetecknen kring vad som är orsakerna till en eventuell tiaminbrist och om det kan vara fråga om kumulativa effekter där tiaminbrist bara är en del av problematiken.

De bakomliggande orsakerna till varför tiaminbrist uppstår är komplexa och varierar mellan olika älvar. En teori är att laxbestånden i varierande grad använder olika uppväxtområden i södra Östersjön och därmed skulle även födointaget kunna variera. Andra variationer under laxens vistelse i Östersjön skulle också kunna ha betydelse, till exempel det antal år som laxen växer till där innan den återvandrar till hemälven.

 • Men, miljö- och hälsobetingad dödlighet på lax uppstår också av andra orsaker.
 • Sannolikt bidrar en blandning av olika faktorer till dödlighet på lax där olika faktorers betydelse varierar mellan enskilda laxar i samma älv och mellan olika älvar.
 • Dessa faktorer kan vara exempelvis miljögifter, patogener, födotillgång med mera.

Publicerad: 29 oktober 2018 I laxodlingarna tillförs tiamin ofta regelmässigt till rommen (badning i tiamin) men ibland injiceras också laxhonor före det att befruktning sker av honans rom. Framförallt badning av rommen i tiamin har visat positiva resultat på överlevnaden för laxynglen.

I en älv där laxen leker naturligt går det förstås inte att bada rommen i tiaminlösning. Försök har gjorts med att fånga, tiaminbehandla och återutsätta återvandrande laxhonor i Ume-/Vindelälvens mynning för att undersöka om en sådan behandling förbättrar överlevnad och vandringsbeteende upp i älven.

Preliminära resultat visar att behandlingen ger små visade effekter. Mer forskning behövs sannolikt. Publicerad: 29 oktober 2018 Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, undersöker sjukdomar hos djur. Sverige tillhör ett av de länder som inte har någon rutinmässig övervakning av sjukdom hos vild fisk likt den riktade sjukdomsövervakningen som finns på landlevande vilda djur.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, lämnade 2014, genom ett regeringsuppdrag (M2014/1349 Nm), in ett förslag till program för sjukdomsövervakning av vilda fiskpopulationer; Svenska Programmet för Akvatiska Patogener (SPAP). Genom anslag 1:11 till Åtgärder för Havs- och vattenmiljön har HaV under 2018 finansierat ett pilotprojekt där SVA övervakar fisksjukdomar hos vild fisk.

Pilotprojektet rapporteras under 2019. Jordbruksverket ansvarar för vattenbrukets övervakningsprogram som undersöker odlad fisk. Läs mer om, Publicerad: 29 oktober 2018 Många av de laxförande vattendragen är utbyggda, flottledsrensade eller på annat sätt förändrade genom mänsklig påverkan, vilket bland annat hindrar fiskens uppvandring till i sötvatten och möjlighet att leka.

 1. HaV arbetar strategiskt med berörda myndigheter och aktörer för att ta fram miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk.
 2. Vidare ger HaV bidrag till åtgärder, tar fram kunskapsunderlag och vägledningar om återställning och restaurering av vattendrag samt samverkar med berörda myndigheter och intressenter.

Arbetet är en del i att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv för vatten och havsmiljö samt åtaganden i regionala och internationella konventioner. Publicerad: 29 oktober 2018 I havet sker fiske efter lax både på svaga och starka bestånd av lax.

 • Vår förvaltning av laxbestånden går mot en beståndsbaserad förvaltning och i framtiden kanske det blir möjligt att med gott resultat anpassa fiskebestämmelserna på olika kustområden efter beståndens status.
 • I enskilda älvar eller i älvmynningar är det förstås redan möjligt att stoppa fisket om det behövs.

Hittills har det inte ansetts vara nödvändigt men det finns anledning utreda behovet om bestånd kraftigt försvagas. Den kvot som EU beslutar om för yrkesfisket kan HaV inte minska men vi kan, med hänsyn till fiskevården, bestämma hur, var och när fisket får ske.

 1. Publicerad: 29 oktober 2018 Svenska yrkesfiskare fångar i Östersjön ungefär 25 000 laxar och i utbyggda vattendrag med utplanterade laxungar ungefär 10 000 laxar.
 2. Den totala laxkvoten för samtliga länders yrkesfiske i Östersjön är drygt 91 000 laxar.
 3. Yrkesfiske i vattendragen och fritidsfiske ingår inte i kvoten.

För yrkesfiske efter lax på västkusten tas inte beslut om någon kvot. Detta fiske är av mycket liten omfattning. Publicerad: 29 oktober 2018 Svenskt fritidsfiske bedrivs främst med handredskap (sportfiske) men till viss del även med nät och not. Totalt fångas sammanlagt i havet och i vattendragen ungefär 25 000 laxar.

 1. Denna beräkning avser både fiske på Östersjölax och Atlantlax.
 2. Publicerad: 29 oktober 2018 De svenska älvarna, inräknat Torne älv, producerar 90 – 95 procent av all vildlax i hela Östersjön.
 3. Därför påverkas även andra länders fiske negativt om produktionen av laxungar i svenska älvar och vattendrag minskar.

Trots att produktionen av laxungar i vattendragen har ökat under den senaste tioårsperioden har inte laxkvoterna ökat. Det beror till stor del på den reformerade gemensamma fiskeripolitiken från 2014 som har satt högre mål för produktionen av laxungar än tidigare vilket i sin tur innebär att det behövs fler återvandrande vuxna laxar för lek.

You might be interested:  Från Vilken Fisk Kommer Rysk Kaviar?

Yrkesfiske på kusten med fasta redskap, främst i Bottenhavet och Botten­viken bedrivs med cirka 500 fasta redskap av cirka 120 utövare och landningsvärdet var 2014 drygt fem miljoner kronor. I nästa led genererar den lax som säljs till grossister eller bereds i det egna yrkesfiskeföretaget ett högre värde.Fiske för försäljning i utbyggda älvar med kompensationsutsättning av lax. Fångstmängden har de sista åren varierat mellan 5 000–12 000 men fångstmängden är osäker på grund av att endast de som har fiskelicens rapporterar fångster. Landningsvärdet bedöms vara cirka 1,5 miljoner kronor.Fritidsfiske med fasta redskap på kusten, fångsten skattades 2015 till 3 000 laxar. Detta fiske är vanligast i Bottenviken och Bottenhavet. Antalet fasta redskap beräknades 2011 till 100 fällor. Fångst från fritidsfiske i havet får inte säljas.Trollingfisket i öppet hav i södra Östersjön landade cirka 7 000 laxar år 2011. Antalet fiskedygn beräknades till 10 000 för år 2011 vilket genererar kostnader för redskap och båtar samt för resor, mat och övernattningar framförallt i de hamnar på sydkusten varifrån fisket är mest attraktivt. Jordbruksverket har bedömt den sammanlagda utgiften för trollingfiske efter lax i Östersjön till minst 64 miljoner kronor årligenFritidsfiske med stöd av enskild rätt i älvarna fångar cirka 20 000 laxar. Den största andelen av fångsten tas i fritidsfiske med handredskap, det vill säga sportfiske. Fiskekortförsäljningen i älvar med naturproducerad lax ligger på 15–20 miljoner kronor inräknat Torne älv. Utöver fiskekort genererar fritidsfisket och fisketurismen kostnader för mat och logi, utrustning, resor, guidning med mera. Jordbruks­verket har beräknat den sammanlagda utgiften för sportfiske efter lax i de svenska vildlaxälvarna i Östersjön till minst 189 miljoner kronor årligen.Fiskekortförsäljningen i utbyggda älvar med kompensationsutsättning av lax ligger på cirka fem miljoner kronor. Jordbruksverket har beräknat den sammanlagda utgiften för sportfiske efter lax i de svenska utbyggda älvarna i Östersjön till minst 64 miljoner kronor årligen.

Sedan Jordbruksverket lämnade detta underlag har ny statistik om fritidsfiskets omfattning avseende trolling och fiske med fasta redskap. Ny statistik har 2015 tagits fram genom EU:s datainsamlingsdirektiv och redovisas senast i ICES WGBAST Report 2018.

Enligt statistiken har det svenska trollingfiskets fångster sjunkit från 7 000 laxar 2011 till 1 600 laxar 2015 och fångsten i fritidsfiske med fasta redskap från 3 000 laxar 2011 till 500 laxar 2015. Någon omräkning av ekonomin för fritidsfiske har inte genomförts. Publicerad: 29 oktober 2018 Rommen läggs och befruktas i lekgropar på strömsatta grusbottnar på hösten och kläcks på våren.

Utpräglad vandringsfisk. Kläcks och leker i rinnande vatten men tillväxer däremellan i hav eller sjö. Könsmogen vid 2–9 års ålder (varierar inom och mellan älvar). Oftast blir nordliga bestånd könsmogna senare. Kan bli 15 år, 150 cm lång och väga uppåt 40 kg.

När ynglen kläcks i älven lever de av gulesäcken i gruset i 1–2 månader. Sedan, i det fria älvstadiet, äter laxungen (då kallad stirr) insekter och kräftdjur. När laxungen utvecklats till smolt (1–5 års ålder) utvandrar den till Östersjön, Atlanten eller Vänern (beroende på uppväxtälv) för att växa sig stor och äter då fisk.

Efter 1–4 år i havet återvänder laxen till sin hemälv för lek (äter då ingen föda). En korsning mellan laxen och kallas laxing. : Lax

Varför köper vi norsk lax i Sverige?

Vi ger dessutom laxen rent och högkvalitativt foder i form av pellets. Den norska laxindustrin har dessutom minskat användningen av antibiotika avsevärt. Sedan 1978 har den sjunkit med hela 99 procent. Bara 0,14 gram antibiotika används till ett ton lax.

Är lax svenskt?

Laxen – alltför populär – Sveriges Natur Smaken, konsistensen och den rosa färgen går hem på tallriken. Lax är en av våra mest omtyckta matfiskar. Men det finns ett problem. Det äts för mycket lax. Fem frågor om den storsäljande laxen

Är det inte bättre att äta lax än nöt- och griskött ur klimatsynpunkt, fisk är ju en effektivare proteinbildare än kor och grisar?

Jo, så är det, men odlad lax för med sig många andra miljö­problem. Mer än 90 procent av laxen i svenska butiker är odlad i norska fjordar. Laxen matas med vild fisk, bland annat från Peru där bestånden fiskas allt för hårt. Odlingarna bidrar därför till överfiske och en orättvis fördelning av de marina resurserna mellan nord och syd.

 1. Odlingarna sprider också parsiter som laxlöss till vilda laxar.
 2. Sjukdomar får också lätt fäste i odlingarna.
 3. Laxar från odlingar rymmer och beblandar sig med vilda bestånd i lekälvarna.
 4. Laxyngel, smolt, som kommit till genom att odlade laxar blandat sig i leken ger yngel som ofta har dålig vandringinstinkt och dålig överlevnad.

Den vilda laxen som redan är starkt hotad påverkas negativt. I dag arbetas det hårt för att den vilda laxen ska räddas. EU vill stärka de vilda bestånden.

Hur ska jag då bete mig i butiken? Finns det någon lax jag kan köpa?

Både Naturskyddsföreningen och WWF – Världsnaturfonden – anser att odlad lax kan ätas sparsamt. Lax bör betraktas som lyxmat, som den ansågs vara tidigare.

Det finns väl också krav­odlad lax?

Ja, och den får grönt ljus i fiske­guiderna. Kravodlingarna är lite bättre men dessa odlingar är inte heller utan problem. De ekologiskt odlade laxarna matas med fiskrens av exempelvis torsk. Det fungerar i liten skala, men det skulle inte fungera som generell lösning.

Kan det inte bli bättre ordning på odlingarna framöver?

Odling av fisk, vattenbruk, är en näring som omhuldas av politiker och samhällsplanerare, både i Sverige och på EU-nivå. Potentialen för förbättringar anses vara stor. Just nu pågår ett nationellt arbete inom Jordbruksverket med att ta fram åtgärder för ett svenskt vattenbruk.

Finns det inga nya idéer om laxodling?

Danska laxodlare har börjat pröva landbaserad laxodling. Metoderna utvecklas i USA och Canada. Laxen odlas i stora bassänger med vatten som hela tiden recirkulerar och renas. Metoden kan lösa en rad av laxodlingens problem. Ingen övergödning, inga parasiter och inte heller mediciner eller hormoner behövs.

När får man fiska lax i havet?

Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet under tiden från och med 1 oktober till och med 31 mars, utanför kustvattenområdet under hela året. Från den 1 januari till och med 31 mars är fiske efter torsk, bleka och kolja förbjudet innanför trålgränsen.

Kan man äta rå lax i Sverige?

Frys vildfångad fisk som ska ätas rå, gravas, lättmarineras eller kallrökas i minus 18°C i tre dygn. Större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn. Då dör eventuella parasiter som kan finnas i fisken. Odlad lax behöver däremot inte frysas.

När nappar laxen bäst?

Störst chans att fånga lax har du på hösten. Då är vattenflödet ofta högre och temperaturen är lägre. Laxen är ofta betydligt mer aggressiv på hösten än under sommaren. Nu är även den bästa perioden för att fiska havsöring.

Related Post

Varför Är Norsk Fisk Onyttig?Varför Är Norsk Fisk Onyttig?

(function(b,o,i,l,e,r) );b.l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i); e.data-privacy-src=’https://www.google-analytics.com/analytics.js’; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,’script’,’ga’)); ga(‘create’,’UA-11391643-12′,’auto’);ga(‘send’,’pageview’); Fortsätt till innehållet Forskning visar att odlad lax har oförtjänt dåligt rykte Fisk gör oss friska. Ändå äter bara en av tre enligt

Fisk och skaldjur